Geriyə
MEKSİPRİM® (tabletlər)
Dərman vasitəsi

MEKSİPRİM® (tabletlər)

Dərman vasitəsi
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Eyniləşdirmə və təsnifat

ATC kodu
N07XX
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Ethylmethylhydroxypyridine succinate

Dərman forması

125 mq örtüklü tabletlər

Buraxılış forması

125 mq-lıq örtüklü tabletlər. 10 tablet polivinilxlorid örtüklü və çap olunmuş alüminium folqalı konturlu-yuvalı qablaşdırmada. 1, 2, 3, 4 və ya 6 konturlu-yuvalı qablaşdırma içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 125 mq etilmetilhidroksipiridin suksinat vardır.

Köməkçi maddələr: kaolin, natrium karboksimetilnişasta, mikrokristallik sellüloza, povidon K 17, talk, kalsium stearat.

Örtük: hipromelloza, makroqol, titan dioksid, talk.

Təsviri

Dairəvi formalı, hər iki tərəfi qabarıq, ağ və ya demək olar ki, ağ rəngli örtüklü tabletlərdir. Eninə kəsiyində nüvə ağ rəngdən bozumtul və ya sarımtıl çalarlı ağ rənəgə qədər və ya qəhvəyi çalarlı rəngdədir.

Farmakoterapevtik qrupu

Antioksidant vasitə

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakodinamikası

Meksiprim 3-oksipiridinin törəməsidir; antioksidant, antihipoksik, işemiya əleyhinə, membranprotektor, nootrop, stress-protektiv, qıcolma əleyhinə, anksiolitik, hipolipidemik təsirə malikdir. Preparatın təir mexanizmi antioksidant, antihipoksik və membranprotektor təsirilə əlaqədardır. Meksiprim oksidləşdirici stressin təzahürünü azaldır, lipidlərin peroksid oksidləşməsini inhibə edir, superoksiddismutazanın aktivliyini artırır, lipid-zülal nisbətini yüksəldir, hüceyrə membranının strukturunu və funsksiyasını yaxşılaşdırır. Preparat membranbirləşdirici fermentlərin (kalsiumdan asılı olmayan fosfodiesterazanın, adenilatsiklazanın, asetilxolinesterazanın), reseptor komplekslərin (benzodiazepinlərin, qamma-aminyağ turşusunun (QAYT) asetilxolin) aktivliyini modulə edir ki, bu da onların liqandlarla birləşmə qabiliyyətini gücləndirir, biomembranların struktur-funksional təşkilinin saxlanmasına, neyromediatorların nəqlinə və sinaptik ötürücülüyün yaxşılaşmasına səbəb olur. Meksiprim baş beyində dofaminin miqdarını artırır. Aerob qlikolizin kompensator aktivasiyasının güclənməsinə və adenozintrifosfat (ATF) və kreatinfosfatın miqdarının artması ilə hipoksiya vəziyyətində Krebs siklində oksidləşmə proseslərinin zəifləmə səviyyəsinin azalmasına, mitoxondrilərin enerji sintez edən funksiyasının aktivasiyaına, hüceyrə membranının stabilləşməsinə səbəb olur.

Preparat geniş farmakoloji aktivlik spektrinə malikdir; orqanizmin stressə və patoloji vəziyyətlərdə (hipoksiya və işemiya, beyin qan dövranının pozulması, etanolla və antipsixotik vasitələrlə intoksikasiya) müxtəlif zədələyici faktorların təsirinə qarşı rezistentliyini artırır.

Koronar qan dövranının kritik azalması şəraitində kardiomiositlərin membranının struktur-funksional təşkilinin qorunmasına səbəb olur, membran fermentlərin (fosfordiesterazanın, adenilatsiklazanın, asetilxolinesterazanın) aktivliyini stimullaşdırır. Kəskin işemiya zamanı aerob qlikolizin inkişaf edən aktivaiyasını dəstəkləyir və hipoksiya şəraitində mitoxondrial oksidləşmə-reduksiya proseslərinin bərpasına səbəb olur, ATF-in və kreatinfosfatın sintezini artırır. İşemiyaya uğramış miokardın morfoloji strukturunun və fizioloji funksiyasının tamlığını təmin edir. Miokard infarktının klinik gedişini yaxşılaşdırır, aparılan terapiyanın effektivliyini yüksəldir, aritmiyanın yaranma tezliyini və ürəkdaxili keçiriciliyin pozulmasını azaldır. İşemiyaya uğramış miokardda metabolik prosesləri normallaşdırır, nitratların antianginal aktivliyini yüksəldir, qanın reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır, kəskin koronar çatışmazlıq zamanı reperfuzion sindromun fəsadlarını azaldır.

İşemiyaya uğramış miokardın funksional vəziyyətini yaxşılaşdırır. Koronar çatışmazlıq şəraitində işemiyaya uğramış miokardın kollateral qan təchizatını artırır, kardiomiositlərin tamlığının saxlanmaına və onların funksional aktivliyinin dəstəklənməsinə əbəb olur. Geridönən ürək disfunksiyası zamanı miokardın yığılmasını effektiv bərpa edir.

Beyin toxumasının metabolizmini və onların qanla təchizini yaxşılaşdırır, qanın mikrosirkulyasiyasını və reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır, trombositlərin aqreqasiyasını azaldır. Qan hüceyrələrinin (eritrositlərin və trombositlərin) membran strukturunu stabilləşdirir. Hipolipidemik xüsusiyyətə malikdir, ümumi xolesterinin və aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin miqdarını azaldır.

Miorelaksant effektlə müşayiət edilməyən anksiolitik təsir göstərir; nootrop xüsusiyyətə malikdir, qocalma və müxtəlif patogen faktorların təsiri zamanı yaranan tədris və yaddaşın pozulmasının qarşısını alır və azaldır; qıcolma əleyhinə təsir göstərir; diqqətin toplanmasını və iş qabiliyyətini artırır.

Antistress təsiri potsstress davranışın, somatovegetativ pozuntuların normallaşması, yuxu-ayıqlıq siklinin, tədris proseslərinin və yaddaş pozuntusunun, baş beyinin müxtəlif strukturlarında distrofik və morfoloji dəyişikliklərin azalmasının bərpa olması zamanı təzahür edir.

Kəskin pankreatit zamanı fermentativ toksemiyanı və endogen intoksikasiyanı azaldır.

Abstinent sindrom zamanı ifadəolunmuş antitoksik təsirə malikdir. Kəskin alkoqollu intoksikasiyanın nevroloji və neyrotoksik təzahürünü aradan qaldırır, davranış pozuntusunu, vegetativ funksiyaları bərpa edir, etanolun uzun müddət qəbulu ilə törənən koqnitiv pozuntuların təzahürünün azalmasına səbəb olur. Preparatın təsiri altında tranvilizatorların, neyroleptiklərin, antidepressantların, yuxugətiricilərin və qıcolmaəleyhinə vasitələrin təsiri güclənir ki, bu da onların dozasını azaltmağa və əlavə təsirlərin azalmasına imkan verir.

Farmakokinetikası

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakokinetikası

Daxilə qəbulu zamanı tez zamanda sorulur. 400-500 mq dozada maksimal konsentrasiyası (Cmax) 3,5-4,0 mkq/ml əşkil edir. Orqan və toxumalarda sürətlə paylanır. Preparatın orqanizmdə orta saxlanma müddəti (MRT) daxilə qəbulu zamanı 4,9-5,2 saatdır.

Qlükuron-konyuqasiya yolu ilə qaraciyərdə metabolizmə uğrayır. 5 metaboliti vardır: 3-oksipiridin fosfat qaraciyərdə yaranır, qələvi fosfotazanın iştirakı ilə fosfor turşusuna və 3-oksipiridinə parçalanır; 2-ci metaboliti-farmakoloji aktivdir, böyük miqdarda yaranır və yeridildikdən sonra 1-2 sutkaya sidikdə aşkar edilir; 3-ü-artıq miqdarda sidiklə xaric olur; 4-cü və 5-ci qlükuron-konyuqantlardır. Daxilə qəbulu zamanı yarımxaricolma dövrü (T1/2) 2,0-2,6 saatdır. Əsasən metabolitlər şəklində və əhəmiyyətsiz miqdarda dəyişilməmiş şəkildə sidiklə xaric olur. Preparatın qəbulundan sonra ilk 4 saat ərzində daha intensiv xaric olur. Dəyişilməmiş preparatın və metabolitlərin sidiklə xaric olmasının göstəriciləri fərdi dəyişgənliyə malikdir.

İstifadəsinə göstərişlər

 • Beyin qan dövranının kəskin pozuntusunun fəsadları, o cümlədən, profilaktik kurs qismində subkompensasiya fazasında tranzitor işemik həmlədən sonra;
 • kəllə-beyin travmasının nəticəsində yüngül kəllə-beyin travması;
 • müxtəlif genezli enzefalopatiya (dissirkulyator, dismetabolik, posttravmatik, qarışıq);
 • vegetativ distoniya sindromu;
 • aterosklerotik genezli yüngül koqnitiv pozuntular;
 • nevrotik və nevrozabənzər hallar zamanı həyəcan pozuntusu;
 • kompleks terapiyanın tərkibində ürəyin işemik xəstəliyi;
 • alkoqolizm zamanı nevrozabənzər və vegetativ-damar pozuntularının üstünlüyü ilə abstinent sindromun blokadası, postabstinent pozuntular;
 • antipsixotik vasitələrlə kəskin intoksikasiyadan sonrakı hallar;
 • astenik vəziyyət, eləcə də, ekstremal faktorların və gərginliyin təsiri altında somatik xəstəliklərin inkişafının profilaktikası üçün;
 • ekstremal (stress) faktorların təsiri.

Əks göstərişlər

Qaraciyər və/və ya böyrək funksiyasının kəskin pozuntusu, preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq. Preparatın təsirinin kifayət qədər öyrənilməməsilə əlaqədar uşaqlarda, hamiləlikdə, laktasiya dövründə istifadəsi.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Əks göstərişdir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Müalicə dövründə nəqliyyat vasitələrini idarə edərkən və yüksək diqqət və sürətli psixomotor reaksiya tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növləri ilə məşğul olarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası

Daxilə qəbul edilir. Sutkada 125-250 mq (1-2 tablet) 3 dəfə təyin edilir.

Başlanğıc doza terapevtik effekt əldə edilənə qədər tədricən artırılmaqla sutkada 1-2 dəfə 125-250 mq-dır (1-2 tablet). Maksimal sutkalıq doza 750 mq-dır (6 tablet).

Müalicənin müddəti 2-6 həftədir; alkoqollu abstinensiyanın blokadası üçün 5-7 gün. Ürəyin işemik xəstəliyi olan pasiyentlərdə terapiya kursunun müddəti 1,5-2 aydır. Müalicə 2-3 gün ərzində doza azaldılmaqla tədricən dayandırılır. Təkrar kursun (həkim məsləhətilə) yaz-payız dövründə aparılması arzu olunandır.

Doza həddinin aşılması

Simptomları.* Yuxunun pozulması (yuxusuzluq, bəzi hallarda yuxululuq).

Müalicəsi.* Simptomatik terapiya.

Əlavə təsirləri

Nadir hallarda - ürəkbulanma, ağız boşluğunun selikli qişasında quruluq, yuxululuq, allergik reaksiyalar.

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri

Meksiprim somatik xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilən bütün preparatlarla uyuşur.

Benzodiazepin preparatlarının, antidepressantların, anksiolitiklərin, epilepsiya əleyhinə vasitələrin (karbamazepin) və parkinson əleyhinə vasitələrin (levodopa), nitratların təsirini gücləndirir. Etanolun toksiki təsirini azaldır.

Saxlanma şəraiti

30°С-dan yüksək olmayan temperaturda, orijinal qutusunda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

5 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

İstehsalçı

“Obninsk kimya-əczaçılıq şirkəti” QSC, Rusiya.
249036, Kalujsk vilayəti, Obninsk ş., Korolyov k., ev 4.
Tel.:/Faks: (48439) 6-47-41.

İstehsal sahəsi

Kalujsk vilayəti, Obninsk ş., Kiyevskoye şosse, bina 103, bina 107.

Əlavə məlumat

İradları qəbul edən təşkilat

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
MEKSİPRİM® (tabletlər)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo