Geriyə
КSЕFОКАМ liofilizat (liofilizat)
Dərman vasitəsi

КSЕFОКАМ liofilizat (liofilizat)

Dərman vasitəsi
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Eyniləşdirmə və təsnifat

ATC kodu
М01АС05
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Лорноксикам

Dərman forması

Venadaxili və əzələdaxili yeridilmə üçün məhlulun hazırlanması üçün liofilizat

Buraxılış forması

8 mq əzələ daxilinə və vena daxilinə yeritmək üçün məhlul hazırlamaq üçün liofilizat.

Tərkibində 8 mq təsiredici maddəsi olan preparatın miqdarı tünd şüşədən (şüşə I tip Avr.Farm.) olan 10 ml və 6 ml həcmli alüminium qapaq ilə sıxılmış rezin tıxac ilə bağlanmış və ilkin açılışа nəzarəti təmin edən plasmas qapaq ilə örtülmüş flakona yerləşdirilir.

5 flakon, içlik vərəqə ilə plastik altlıqlı və ya altıqsız karton qutuya qablaşdırılır.

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 flakonda 8,0 mq* lornoksikam vardır.

Köməkçi maddələr: mannitol 100,0 mq, trometamol 12,0 mq, dinatrium edetat 0,2 mq.

* lornoksikamın miqdarı (artıq 7,5% daxil olmaqla) 8,6 mq təşkil edir

Təsviri

Sarı rəngli sıx kütlədir.

Həll olmuş məhlul: sarı rəngli şəffaf məhluldur.

Farmakoterapevtik qrupu

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparat (QSİƏP)

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakodinamikası

Lornoksikam qeyri-steroid iltihabəleyhinə vasitə olub əhəmiyyətli ağrıkəsici və iltihabəleyhinə təsirə malikdir, oksikamlar sinfinə aiddir.

Təsir mexanizminin əsasında iltihabın azalmasına səbəb olan prostaqlandinlərin sintezinin ləngiməsi (siklooksigenaza (SOG) fermentinin inhibisiyası) dayanır.

Lornoksikam orqanizmin vəziyyətinin əsas göstəriciləri olan bədən temperaturu, tənəffüs tezliyi, ürək vurğularının tezliyi (ÜVT), arterial təzyiq (AT), elektrokardioqramma göstəriciləri, spirometriyaya təsir göstərmir.

Lornoksikamın analgetik effekti narkotik təsir ilə bağlı deyil.

Ksefokam preparatı mərkəzi sinir sisteminə (MSS) opiatabənzər təsir göstərmir və, narkotik analgetiklərdən fərqli olaraq tənəffüsü inhibisiya etmir, dərman asılılığının inkişafına səbəb olmur.

Prostaqlandinlərin sintezinin ləngiməsi ilə bağlı olan mədə-bağırsaq traktına (MBT) yerli qıcıqlandırıcı təsiri və sistemli ulserogen təsiri nəticəsində QSİƏP ilə müalicə zamanı MBT tərəfindən pozulmalar ən çox rast gəlinən arzuolunmaz reaksiyalar hesab olunur.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakokinetikası

Sorulması

Əzələdaxili yeridilmə zamanı lornoksikamın plazmada maksimal konsentrasiyası təxminən 0,4 saatdan sonra əldə edilir.

Əzələdaxili yeridilmədən sonra mütləq biomənimsənilməsi (“konsentrasiya-vaxt” əyrisi altında sahə olan AUC üzrə hesablanmış) təxminən 97% təşkil edir.

Paylanması

Lornoksikam plazmada dəyişilməz şəkildə və hidroksilləşdirilmiş metabolit şəkilində aşkarlanır. Lornoksikamın plazma zülalları ilə birləşməsinin dərəcəsi təxminən 99% təşkil edir və konsentrasiyadan asılı deyil. Təkrar yeridilmədən sonra Lornoksikam həmçinin sinovial mayedə aşkarlanır.

Biotransformasiyası

Lornoksikam əhəmiyyətli dərəcədə qaraciyərdə metabolizə olunur, xüsusilə də qeyri-aktiv 5-hidroksilornoksikama qədər hidroksilləşdirilmə yolu ilə. Lornoksikamın biotransformasiyası CYP2C9 izofermenti vasitəsilə həyata keçirilir. Həmin fermenti kodlaşdıran genin polimorfizmi nəticəsi olaraq preparatın ləng və sürətli metabolizmi ilə şəxslər mövcuddur ki, bu da ləng metabolizm ilə şəxslərdə lornoksikamın plazmada səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Hidroksilləşdirilmiş metabolit farmakoloji aktivliyə malik deyil. Lornoksikam tam olaraq metabolizə olunur: preparatın təxminən 2/3 hissəsi qaraciyər, 1/3 hissəsi isə böyrəklər vasitəsilə ixrac edilir.

Xaric olması

Lornoksikamın yarımxaricolma dövrü təxminən 3-4 saat təşkil edir.

Daxilə qəbuldan sonra preparatın təxminən 50%-i nəcis, 42%-i isə böyrəklər vasitəsilə əsasən də 5-hidroksilornoksikam şəkilində xaric edilir. Parenteral yeridilmədən (gündə 1-2 dəfə) sonra 5-hidroksilornoksikamın yarımxaricolma dövrü təxminən 9 saat təşkil edir. Dozanın təkrar yeridilməsindən sonra eliminasiya sürətinin yüksəlməsinin sübutu yoxdur.

Ahıl yaşlı şəxslərdə (65 yaşdan yuxarı) preparatın klirensi 30-40% aşağıdır.

Qaraciyər və ya böyrək funksiyasının pozulması olan pasiyentlərdə lornoksikamın kinetikasının əhəmiyyətli dəyişiklikləri qeyd olunmur, xroniki qaraciyər xəstəlikləri olan pasiyentlərdə 12 mq və ya 16 mq gündəlik doza ilə 7 günlük müalicədən sonra kumulyasiya istisna olmaqla.

İstifadəsinə göstərişlər

Böyüklərdə yüngül və orta ağır ağrı sindromunun qısamüddətli simptomatik müalicəsi.

Əks göstərişlər

Lornoksikama və ya istənilən köməkçi maddəyə qarşı yüksək həssaslıq;

Bronxal astmanın burun və ya burunətrafı ciblərin residivləşən polipozu ilə tam və ya natamam şəkildə yanaşı keçməsi, rinit, angionevrotik ödem, övrə və asetilsalisil turşusuna və digər QSİƏP-lara qarşı dözümsüzlük (həmçinin anamnezdə);

trombositopeniya;

Hemorragik diatez və ya qan laxtalanmasının pozulmaları, həmçinin, qanaxma və ya natamam hemostaz riski ilə müşayiət olunan əməliyyatlar keçirmiş pasiyentlər;

Aortokoronar şuntlamanın aparılmasından sonrakı dövr;

Dekompensə olunmuş ürək çatışmazlığı;

Mədə və ya onikibarmaq bağırsaq selikli qişasının eroziv-xoralı dəyişiklikləri, aktiv mədə-bağırsaq qanaxması; serebrovaskulyar və ya digər qanaxma;

Anamnezdə QSİƏP qəbulu ilə bağlı mədə-bağırsaq qanaxmaları və ya xora perforasiyaları;

Aktiv peptik xora və ya anamnezdə residivləşən peptik xora;

Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (Kron xəstəliyi, xoralı kolit) kəskinləşmə fazasında;

Ağır qaraciyər çatışmazlığı;

Klinik əhəmiyyətli böyrək çatışmazlığı (zərdab kreatininin səviyyəsi 700 mkmol/l-dən yüksək), proqressivləşən böyrək xəstəlikləri, təsdiq edilmiş hiperkaliemiya;

Hamiləlik və laktasiya dövrü;

18 yaşa qədər pasiyentlər (klinik təcrübənin məhdud olduğu səbəbdən).

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Lornoksikam trombositlərin aqreqasiyasını zəiflədir və qanaxma müddətini uzadır, bu səbəbdən qanaxmaya meyillilik olduğu halda preparat ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır.

Aşağıda sadalanan pasiyentlərdə lornoksikam yalnız fayda/risk nisbətinin ciddi qiymətləndirilməsindən sonra istifadə olunmalıdır:

Böyrək funksiyasının pozulması ilə pasiyentlər: böyrək qan dövranının saxlanılması böyrək prostaqlandinlərin səviyyəsindən asılı olduğu üçün böyrək funksiyasının yüngül (zərdab kreatinini 150-300 mkmol/l) və ya orta ağır (zərdab kreatinini 300-700 mkmol/l) dərəcəli pozulması ilə pasiyentlərə lornoksikam ehtiyat ilə təyin edilməlidir. Müalicə müddətində böyrək funksiyası pisləşdiyi halda lornoksikamın qəbulu dayandırılmalıdır.

Aşağıda qeyd olunan pasiyentlərdə böyrək funksiyası nəzarət altında saxlanılmalıdır:

Geniş cərrahi əməliyyat keçirmiş pasiyentlər;

Ürək çatışmazlığı olan pasiyentlər;

Yanaşı diuretiklər və ya sübut edilmiş və ya ehtimal olunan nefrotoksikliyi olan preparatlar ilə yanaşı müalicə qəbul edən pasiyentlər.

Qan laxtalanması sistemi tərəfindən pozulmalar ilə pasiyentlər: ciddi klinik nəzarət və laborator göstəricilərin (məsələn, aktivləşdirilmiş parsial trombin zamanı (APTZ)).

Qaraciyər funksiyasının pozulması (məsələn, qaraciyər sirrozu) ilə pasiyentlər: müntəzəm qaydada klinik nəzarət və laborator göstəricilərin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır, çünki 12-16 mq gündəlik dozada lornoksikam ilə müalicə zamanı preparatın kumulyasiyası (AUC yüksəlməsi) mümkündür. Bundan başqa, sağlam könüllülər ilə müqayisədə qaraciyər çatışmazlığı lornoksikamın farmakokinetik parametrlərinə təsir göstərmir.

65 yaşdan yuxarı pasiyentlər: qaraciyər və böyrək funksiyasının nəzarətinin aparılması tövsiyə edilir. Ahıl yaşlı pasiyentlərdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır.

QSİƏP ilə yanaşı istifadəsi

Digər QSİƏP (SOG-2 selektiv inhibitorları daxil olmaqla) ilə yanaşı istifadəsində qaçınmaq lazımdır.

Arzuolunnmaz effektlərin minimallaşdırılması

Simptomların nəzarəti üçün kifayət olan minimal müddət ərzində preparatın minimal effektiv dozasının istifadəsi yolu ilə arzuolunmaz effektləri minimallaşdırmaq olar.

Mədə-bağırsaq qanaxması, MBT xorası, perforasiya

Mədə-bağırsaq qanaxması, xora, perforasiya istənilən QSİƏP istifadəsi fonunda yarana bilər və ölüm ilə nəticələnə bilər. Pasiyentin anamnezində xəbərdar edici simptomlar və ciddi MBT patologiyası qeyd olunmaya bilər.

Anamnezdə MBT-nın xoralı zədələnməsi (xüsusilə də qanaxma və ya perforasiya ilə fəsadlaşmış) ilə pasiyentlərdə və ahıl yaşlı pasiyentlərdə QSİƏP dozasının yüksəlməsi zamanı artır. Həmin pasiyentlərdə müalicə mümkün olan minimal doza ilə başlanmalıdır. Qeyd olunan pasiyentlərdə və həmçinin asetilsalisil turşusunun aşağı dozaları və ya mədə-bağırsaq riskini yüksəldə biləcək digər dərman vasitələri ilə müalicə qəbul edən pasiyentlərdə qastroprotektor agentlər (məsələn, mizoprostol və ya proton pompa inhibitorları) ilə yanaşı müalicənin aparılması məsələsinə baxılmalıdır. Həmin pasiyentlərin vəziyyətinin müntəzəm qaydada qiymətləndirilməsinin aparılması tövsiyə edilir.

Anamnezdə MBT tərəfindən əlavə təsirləri olan pasiyentlər, xüsusilə də, ahıl yaşlı pasiyentlər, MBT tərəfindən qeyri-adi simptomlar haqqında mütləq qaydada müalicə həkiminə məlumat verməlidir, xüsusilə də müalicənin başlanğıc mərhələsində.

Lornoksikam xoralar və qanaxmaların yaranma riskini yüksəldə biləcək dərman vasitələri (peroral qlükokortikosteroidlər, antikoaqulyantlar (məsələn, varfarin), serotoninin geri udulmasının selektiv inhibitorları və antitrombositar preparatlar (məsələn, asetilsalisil turşusu) ilə yanaşı ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır.

Lornoksikamın istifadəsi fonunda MBT qanaxması və ya xorası inkişaf etdiyi halda müalicə dayandırılmalıdır.

Anamnezdə MBT patologiyası (məsələn, xoralı kolit, Kron xəstəliyi) olan pasiyentlərdə QSİƏP ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır, çünki onların vəziyyəti pisləşə bilər.

Ahıl yaşlı pasiyentlər

Ahıl yaşlı pasiyentlərdə QSİƏP-na qarşı arzuolunmaz reaksiyaların, xüsusilə də mədə-bağırsaq qanaxmaların və perforasiyaların rast gəlinmə tezliyi daha yüksəkdir və ölüm ilə nəticələnə bilər.

Ürək-damar və serebrovaskulyar xəstəliklər

Anamnezdə olan və ya mövcud arterial hipertenziya və/və ya yüngül və ya orta ağır dərəcəli durğunluq ürək çatışmazlığı ilə pasiyentlərdə müvafiq monitorinq və konsultasiyanın aparılması tələb olunur, çünki QSİƏP zamanı mayenin ləngiməsi və ödemlərin inkişafına dair məlumat verilmişdir.

Klinik və epidemioloji tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bir sıra QSİƏP-lar, xüsusilə də, yüksək dozalarda və uzunmüddətli istifadəsi zamanı, arterial tromboembolik fəsadların (məsələn, miokard infarktı və ya insultun) inkişafı riskini yüksəldə bilər. Lornoksikam üçün qeyd olunan riskin mövcudluğunu istisna etmək üçün kifayət qədər məlumat mövcud deyil.

Nəzarət olunmayan arterial hipertenziya, durğunluq ürək çatışmazlığı, təsdiq edilmiş ürəyin işemik xəstəliyi, periferik arteriyaların və/və ya serebrovaskulyar xəstəlikləri olan pasientlərə lornoksikam ehtiyat ilə təyin olunmalıdır. Ürək-damar xəstəliklərin inkişafının risk faktorları (məsələn, arterial hipertenziya, hiperlipidemiya, şəkərli diabet, siqaret çəkmə) olan pasientlərə preparatın uzunmüddətli təyini zamanı həmçinin ehtuyat tədbirlərinə riayət olunmalıdır.

QSİƏP və heparinin spinal və epidural anesteziyanın aparılması zamanı yanaşı istifadəsi zamanı hematomanın inkişafı riski yüksələ bilər.

Dəri xəstəlikləri

Çox nadir hallarda bəzi hallarda ölüm ilə nəticələnən ağır dəri xəstəliklər (eksfoliativ dermatit, Stivens-Conson sindromu və toksiki epidermal nekroliz daxil olmaqla) haqqında məlumat verilmişdir.

Həmin reaksiyaların inkişafı riski müalicənin əvvəlində daha yüksəkdir – əksər hallarda reaksiya müalicənin ilk ayında inkişaf edir. Dəridə, selikli qişalarda səpgilər və ya istənilən digər hiperhəssaslıq əlamətləri ilkin olaraq meydana çıxdığı halda lornoksikam ilə müalicə dayandırılmalıdır.

Respirator xəstəliklər

Aktiv fazada və ya anamnezdə bronxial astma ilə pasiyentlərə lornoksikam ehtiyat ilə təyin olunmalıdır, çünki məlumdur ki, həmin pasiyentlrdə QSİƏP bronxospazmın inkişafına səbəb ola bilər.

Sistemli qırmızı qurd eşənəyi və birləşdirici toxumaların qarışıq xəstəlikləri

Sistemli qırmızı qurd eşənəyi (SQE) və birləşdirici toxumanın qarışıq xəstəlikləri ilə pasiyentlərdə aseptik meningitin inkişafı riski yüksək olduğu üçün preparat ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır.

*Nefrotoksiklik *

QSİƏP və takrolimusun yanaşı istifadəsi böyrəklərdə prostasiklin sintezinin zəifləməsi nəticəsində nefrotoksik təsirin riskinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Qeyd olunan preparatlar ilə kombinə olunmuş müalicə zamanı böyrək funksiyası ciddi nəzarət altında saxlanılmalıdır.

Laborator göstəricilər

Əksər QSİƏP-larda olduğu kimi, zərdab aminotransferaza aktivliyinin, zərdab bilirubinin və ya qaraciyər funksiyasının digər biokimyəvi göstəricilərinin səviyyəsinin yüksəlməsi və, həmçinin, zərdab kreatinini və sidik cövhərinin səviyyəsinin yüksəlməsi və digər laborator göstəricilərin normadan kənar olması halları haqqında məlumat verilmişdir. Qeyd olunan dəyişikliklərdən istənilən biri əhəmiyyətli olduğu və ya uzunmüddətli olduğu halda lornoksikamın qəbulu dayandırılmalı və müvafiq müayinə təyin olunmalıdır.

*Fertillik *

Siklooksigenazanı və prostaqlandinlər sintezini inhibə edən istənilən preparatın istifadəsi zamanı olduğu kimi lornoksikamın istifadəsi zamanı fertilliyin pozulması mümkündür və bu səbəbdən hamiləliyi planlaşdıran qadınlara tövsiyə edilmir. Qadın hamilə qala bilmədiyi və ya sonsuzluq ilə bağlı müalicə aldığı halda lornoksikamın qəbulu dayandırılmalıdır.

Su çiçəyi

Nadir hallarda su çiçəyi virusu dəri və yumşaq toxumalar tərəfindən ağır infeksion fəsadların inkişafına səbəb ola bilər. Hal-hazırda həmin infeksion fəsadların ağırlaşmasında QSİƏP rolu istisna oluna bilməz. Su çiçəyi virusu tərəfindən törədilən infeksiyalar zamanı lornoksikamın istifadəsindən qaçınmaq lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Preparat hamiləlik zamanı əks göstərilmişdir çünki preparatın hamiləlik zamanı istifadəsinə dair klinik məlumatlar mövcud deyil. Prostaqlandin sintezinin ləngitməsi hamiləliyin gedişinə və/və ya dölün inkişafına mənfi təsir göstərə bilər. Epidemioloji tədqiqatların məlumatları göstərir ki, hamiləliyin erkən aylarında prostaqlandin sintezinin inhibitorlarının istifadəsindən sonra spontan abortun və döldə ürək qüsurlarının inkişafının riski yüksək olur. Hesab olunur ki, dozanın artırılması və müalicə müddətinin uzadılması ilə risk yüksəlir. Heyvanlarda prostaqlandin sintezinin inhibitorlarının yeridilməsi hamiləliyin müxtəlif trimestrlərində embrionların pre- və post-implantasion itirilməsi və embrionların ölümü tezliyinin yüksəlməsi ilə nəticələnirdi. Hamiləliyin birinci və ikinci trimestrlərində prostaqlandin sintezinin inhibitorlarının istifadəsi yalnız ciddi ehtiyac olduğu halda məqsədəuyğundur. Prostaqlandin sintezinin inhibitorlarının hamiləliyin üçüncü trimestrində istifadəsi dölün ürək və ağciyərlərinə toksiki təsir ilə (arterial axacağın vaxtından əvvəl bağlanması və ağciyər hipertenziyanın inkişafı), həmçinin, böyrək çatışmazlığının inkişafı və nəticədə amniotik mayenin miqdarının azalması ilə nəticələnə bilər. Hamiləliyin 20-ci həftəsindən sonra QSİƏP istifadəsi su çatışmazlığının və/və ya yenidoğulmuşlarda böyrək patologiyasının (neonatal böyrək disfunksiyası) inkişafına səbəb ola bilər. Prostaqlandin sintezinin inhibitorlarının hamiləliyin son trimestrlərində istifadəsi ana və döldə qanaxma müddətinin uzanması və həmçinin uşaqlığın yığılma aktivliyinin zəifləməsi ilə nəticələnə bilər ki, bu da hamiləliyin və ya doğuş müddətinin uzanmasına səbəb ola bilər.

Lornoksikamın insanda ana südünə nüfuz etməsinə dair məlumatlar mövcud deyil.

Lornoksikam dişi siçovulların südündə nisbətən yüksək konsentrasiyalarda aşkarlanır. Lornoksikam ana südü ilə qidalandıran qadınlarda istifadə olunmamalıdır.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Lornoksikam ilə müalicə zamanı başgicəllənmə və/və ya yuxululuq qeyd olunan pasiyentlər nəqliyyatı və ya texnikanı idarə etməməlidir.

İstifadə qaydası və dozası

*Parenteral *

Venadaxili və əzələdaxili yeridilmə üçün məhlulun hazırlanması üçün liofilizat olan Ksefokam preparatı yalnız ağrı sindromunun aradan qaldırılması üçün preparatın daxilə qəbulu qeyri-mümkün olduğu halda istifadə olunur.

İnyeksiya üçün məhlul birbaşa yeridilməzdən əvvəl bir flakonun tərkibindəki (8 mq lornoksikam) 2 ml inyeksiya üçün suda həll olunaraq hazırlanır.

Məhlulun hazırlanmasından sonra iynə dəyişdirilir. Əzələdaxili inyeksiya daha uzun iynə ilə olunur.

Göstərilən qayda ilə hazırlanmış məhlul əməliyyatdan sonrakı ağrılar zamanı venadaxili və ya əzələdaxili və kəskin lümbaqo/işalgiya ağrıları zamanı əzələdaxili yeridilir.

Venadaxili yeridilmənin müddəti 15 saniyədən, əzələdaxili yeridilmənin müddəti isə 5 saniyədən az olmamalıdır.

Tövsiyə edilən gündəlik doza: 8 mq venadaxili və ya əzələdaxili. Gündəlik doza 16 mq-dan yüksək olmamalıdır. Bəzi pasiyentlərə ilk 24 saat müddətində əlavə 8 mq dozanın yeridilməsi tələb oluna bilər.

Mümkün qədər qısa müddətli kurs ilə minimal effektiv doza istifadə olunmalıdır.

Bütün pasiyentlər üçün dozanın və yeridilmə yolunun seçimi zamanı müalicəyə olan fərdi reaksiyaya əsaslanmaq lazımdır. Arzuolunmaz reaksiyaların inkişafı riski preparatın simptomların aradan qaldırılması üçün kifayət olan maksimal qısa müddətdə və minimal dozada istifadəsi yolu ilə əhəmiyyətli dərəcədə azaldıla bilər.

Xüsusi pasiyentlər qrupları

Uşaqlar

Lornoksikam 18 yaşdan aşağı uşaqlarda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmamışdır, çünki preparatın təhlükəsizliyi və effektivliyinə dair kifayət qədər məlumat mövcud deyil.

Ahıl yaşlı pasiyentlər

Böyrək və ya qaraciyər funksiyasının pozulması olmadığı halda ahıl yaşlı (65 yaşdan yuxarı) pasiyentlərdə dozanın tənzimlənməsi tələb olunmur, lakin preparat ehtiyat ilə təyin olunmalıdır, çünki qeyd olunan yaş qrupunda MBT tərəfindən arzuolunmaz effektlər daha ağır keçirilir.

Böyrək funksiyasının pozulması ilə pasiyentlər

Böyrək funksiyasının yüngül və ya orta dərəcəli pozulması olan pasiyentlərdə dozanın tənzimlənməsi tələb oluna bilər. Ağır böyrək çatışmazlığı ilə pasiyentlərdə lornoksikam əks göstərilmişdir.

Qaraciyər funksiyasının pozulması ilə pasiyentlər

Qaraciyər funksiyasının orta ağır dərəcəli pozulması olan pasiyentlərdə dozanın tənzimlənməsi tələb oluna bilər. Ağır qaraciyər çatışmazlığı ilə pasiyentlərdə lornoksikam əks göstərilmişdir.

Doza həddinin aşılması

Hazırda doza həddinin aşılmasına dair məlumatlar mövcud deyil, bu səbəbdən doza həddinin aşılmasının fəsadlarının qiymətləndirilməsi və ya xüsusi müalicəsinin təklifi mümkün deyil.

Ksefokam preparatının doza həddinin aşılması zamanı aşağıdakı simptomlar qeyd olunur: ürək bulanma və qusma, serebral simptomlar (başgicəllənmə, görmənin pozulması, komaya keçən ataksiya, qıcolmalar). Qaraciyər və böyrək funksiyasının dəyişikliyi və qan laxtalanmasının pozulmaları mümkündür.

Doza həddinin aşılması zamanı və ya doza həddinin aşılmasına şübhə olduğu halda preparatın qəbulu dayandırılmalıdır. Yarımxaricolma dövrü qısa olduğu üçün lornoksikam tez bir zamanda orqanizmdən xaric edilir. Dializ qeyri-effektivdir.

Bu günə qədər xüsusi antidotun movcudluğuna dair məlumat yoxdur.

Mədənin yuyulması daxil olmaqla təxirəsalınmaz tədbirlərin yerinə yetirilməsi nəzərə alınmalıdır. Mədə-bağırsaq pozulmaların müalicəsi üçün prostaqlandinin analoqları və ya ranitidin istifadə oluna bilər.

Əlavə təsirləri

QSİƏP istifadəsi zamanı ən çox rast gəlinən əlavə təsirlər MBT tərəfindən qeyd olunur: peptik xoralar, perforasiyalar və ya mədə-bağırsaq qanaxmaları inkişaf edə bilər, bəzən hətta ölüm ilə nəticələnə bilər, xüsusilə də ahıl yaşlı pasiyentlərdə. QSİƏP istifadəsindən sonra ürəkbulanma, qusma, ishal, meteorizm, qəbizlik, dispeptik əlamətlər, qarında ağrı, melena, qan ilə qusma, xoralı stomatit, kolitin və ya Kron xəstəliyinin kəskinləşməsi qeyd olunurdu. Daha nadir hallarda qastritin inkişafı qeyd olunurdu.

Lornoksikam qəbul edən pasiyentlərin təxminən 20%-də arzuolunmaz reaksiyalar inkişaf edə bilər. Ən çox rast gəlinən arzuolunmaz reaksiyalar: ürək bulanma, qusma, ishal, dispeptik hallar, həzm pozulmaları, qarında ağrı.

QSİƏP istifadəsi zamanı ödem, arterial hipertenziya və ürək çatışmazlığının inkişafı halları qeydə alınmışdır.

Klinik tədqiqatların nəticələrinə və epidemioloji məlumatlara əsasən ehtimal etmək olar ki, QSİƏP istifadəsi (xüsusilə də yüksək dozalarda uzunmüddətli istifadəsi) ürək-damar trombotik fəsadların (məsələn, miokar infarktının və ya insultun) inkişafının yüksək riski ilə bağlı ola bilər.

Tək-tək hallarda su çiçəyi ilə pasiyentlərdə dəri və yumşaq toxumalar tərəfindən ciddi infeksion fəsadların inkişafı mümkündür.

Aşağıda qeyd olunan cədvəldə klinik tədqiqatlarda müalicə alan 6417 pasiyentin 0,05%-dən artığında qeyd olunan arzuolunmaz reaksiyalar öz əksini tapmışdır.

Arzuolunmaz reaksiyalar aşağıdakı təsnifata əsasən rast gəlinmə tezliyinə görə qruplaşdırılmışdır: çox tez-tez rast gəlinən (> 1/10); tez-tez rast gəlinən (> 1/100 - < 1/10); tez-tez rast gəlinməyən (>1/1000 - < 1/100); nadir hallarda rast gəlinən (> 1/10 000 - < 1/1000); çox nadir hallarda rast gəlinən (< 1/10 000), tezliyi məlum olmayan (əldə olan məlumatlara əsasən qiymətləndirilməsi mümkün deyil).

Qaraciyər zədələnməsi əlamətləri (dəridə qaşınma, sarılıq, ürək bulanma, qusma, qarında ağrılar, sidiyin tündləşməsi, “qaraciyər transaminazalar” səviyyəsinin yüksəlməsi) meydana çıxdığı halda preparatın qəbulu dayandırılmalı və müalicə həkiminə müraciət olunmalıdır.

Təlimatda göstərilən əlavə təsirlərdən istənilən biri ağırlaşdığı halda və ya təlimatda qeyd olunmayan əlavə təsirlər aşkarlandığı halda həkimə bu barədə məlumat verilməlidir.

Sistem-orqan sinfi Rast gəlinmə tezliyi Arzuolunmaz reaksiyalar
İnfeksion və parazitar xəstəliklər  Nadir hallarda Faringit
Qan və limfatik sistemə Nadir hallarda Anemiya, trombositopeniya leykopeniya, qanaxma müddətinin uzanması.
Çox nadir hallarda Ekximozlar. Məlumar verilmişdir ki, QSİƏP potensial ağır hematloji pozulmaların (neytropeniya, aqranulositoz, aplastik anemiya və hemolitik anemiyanın) inkişafına səbəb ola bilər (sinif səciyyəvi effektlər)
İmmun sistemə Nadir hallarda Hiperhəssaslıq, anafilaktoid və anafilaktik reaksiyalar daxil olmaqla
Maddələr mübadiləsinə və qidalanmaya Tez-tez rast gəlinməyən Anoreksiya, çəki dəyişiklikləri
Psixikaya Tez-tez rast gəlinməyən Yuxusuzluq, depressiya
Nadir hallarda Şüur qarışıqlığı, əsəbilik, həyəcan
Sinir sisteminə Tez-tez Qısamüddətli yüngül baş ağrıları, başgicəllənmə
Nadir hallarda Yuxululuq, paresteziyalar, dadbilmənin pozulması, tremor, miqren
Çox nadir hallarda SQE və birləşdirici toxumanın qarışıq xəstəlikləri ilə pasiyentlərdə aseptik meningit
Görmə orqanına Tez-tez Konyunktivit
Nadir hallarda Görmə qabiliyyətinin pozulması
Eşitmə və tarazlıq orqanına  Tez-tez rast gəlinməyən Qulaqda küy, vertiqo
Ürəyə Tez-tez rast gəlinməyən Ürək döyünmə, taxikardiya, ödemlər, ürək çatışmazlığı
Damarlara  Tez-tez rast gəlinməyən İstilik hissi, ödemlər
Nadir hallarda Arterial hipertenziya, istilik hissi, qansızmalar, hematomalar
Tənəffüs sisteminə və döş qəfəsi və aralıq orqanlarına  Tez-tez rast gəlinməyən Rinit
Nadir hallarda Dispnoe, öskürək, bronxospazm
Mədə-bağırsaq traktına Tez-tez Ürək bulanma, qarında ağrılar, dispeptik əlamətlər, ishal, qusma 
Tez-tez rast gəlinməyən Qəbizlik, gəyirmə, ağızda quruluq, qastrit, mədənin xora xəstəliyi, epiqastral nahiyədə ağrılar, oniki barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, ağız boşluğunda yaralar
Nadir hallarda Melena, qanlı qusma, stomatit, ezofagit, qastroezofaqeal reflüks, disfagiya, aftoz stomatit, qossit, perforativ peptik xora, mədə-bağırsaq qanaxması
Qaraciyərə və öd yollara Tez-tez rast gəlinməyən Qaraciyər fermentlərinin (alaninaminotrasferaza (ALT), aspartataminotransferaza (AST)) aktivliyinin yüksəlməsi
Çox nadir hallarda Qaraciyər çatışmazlığı, hepatit, sarılıq və xolestazın inkişafına səbəb ola bilən hepatotoksiklik
Dəriyə və dərialtı toxumalara Tez-tez rast gəlinməyən Səpgi, qaşınma, tərləmə, eritematoz səpgi, övrə, angionevrotik ödem, allopesiya
Nadir hallarda Dermatit, ekzema, purpura
Çox nadir hallarda Ödem və bulyoz tipli reaksiyalar, Stivens-Conson sindromu, toksiki epidermal nekroliz
Skelet-əzələ sisteminə və birləşdirici toxumaya  Tez-tez rast gəlinməyən Artralgiya
Nadir hallarda Sümüklərdə ağrı, əzələ spazmları, mialgiya
Böyrək və sidik yollarına Nadir hallarda Nikturiya, sidik ifrazının pozulması, qanda sidik cövhəri və kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi
Çox nadir hallarda Böyrək qan axınının saxlanılması üçün prostaqlandinlərə ehtiyacı olan mövcud böyrək funksiyasının pozulması ilə pasiyentlərdə lornoksikam kəskin böyrək çatışmazlığının inkişafına səbəb ola bilər. Müxtəlif formalarda təzahür edən nefrotoksiklik (nefrit və nefrotik sindrom daxil olmaqla) QSİƏP-ların sinif-səciyyəvi effektidir
Ümumi pozulmalar və yeridilmə yerində pozulmalar Tez-tez rast gəlinməyən Süstlük, sifətin ödemi
Nadir hallarda Asteniya

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri

Ksefokam preparatının aşağıdakı preparatlar ilə təyini zamanı qarşılıqlı təsirlər:

Simetidin ilə – qan plazmasında lornoksikamın konsentrasiyası yüksəlir ki, bu da lornoksikamın əlavə təsirlərinin inkişafı riskini yüksəldə bilər. Ranitidin və antasi preparatlar ilə qarşılıqlı təsiri aşkarlanmamışdır;

Antikoaqulyantlar (məsələn, varfarin) və ya trombositlərin aqreqasiyasının inhibitorları ilə – qanaxma müddətinin uzanması mümkündür (yüksək qanaxma riski, beynəlxalq normallaşdırılmış nisbətin (BNN) nəzarəti tələb olunur;

Fenprokumon ilə: fenprokumon ilə müalicənin effektivliyinin azalmas;

Heparin ilə: spinal və ya epidural anesteziyanın aparılması zamanı heparn ilə yanaşı istifadə olunduğu halda QSİƏP qanaxma və spinal və ya epidural hematomanın inkişafı riskini yüksəldir;

APF inhibitorları ilə – APF inhibitorlarının hipotenziv effektinin zəifəməsinə səbəb ola bilər;

β-Adrenoblokatorlar ilə – β-adrenoblokatorların hipotenziv təsirini azaldır;

Angiotenzin II reseptorlarının blokatorları ilə – angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarının hipotenziv təsirini azaldır;

Diuretiklər ilə – ilgək və tiazid və kaliumtutucu diuretiklərin sidikqovucu və hipotenziv effektini zəiflədir (hiperkaliemiyanın və nefrotoksikliyin inkişafının yüksək riski);

Diqoksin ilə – diqoksinin böyrək klirensini azaldır ki, bu da diqoksinin toksiklik riskini yüksəldir;

Xinolon antibiotiklər (məsələn, levofloksasin, ofloksasin) ilə qıcolma sindromunun inkişafını riskini yüksəldir;

Antiaqreqantlar (məsələn, klopidoqrel) ilə – qanaxma riskini yüksəldir;

Digər QSİƏP ilə – xora xəstəliyinin və ya MBT qanaxmalarının inkişafı riskini yüksəldir;

Qlükokortikosteroidlər ilə – MBT xora xəstəliyinin və ya qanaxmalarının inkişafını riskini yüksəldir;

Metrotreksat ilə – qan zərdabında metotreksatın konsentrasiyasını yüksəlir ki, bu da toksikliyin artmasına səbəb ola bilər. Qeyd olunan preparatların yanaşı istifadəsinə ehtiyac olduğu halda pasiyent ciddi nəzarət altında saxlanılmalıdır;

Serotoninin geri udulmasının selektiv inhibitorları (məsələn, sitalopram, fluoksetin, paroksetin, sertralin) ilə MBT qanaxmaları riskini yüksəldir;

Litium duzları – litiumun qan plazmasında pik konsentrasiyalarının yüksəlməsinə səbəb ola bilər və nəticədə litiumun məlum əlavə təsirləri güclənə bilər. Qan zərdabında litium ionlarının səviyyəsi nəzarət altında saxlanılmalıdır, xüsusilə də müalicənin ilkin mərhələsində, dozanın dəyişilməsi və müalicənin dayandırılması zamanı;

Siklosporin ilə – siklosporinin nefrotoksikliyini yüksəldir. Lornoksikam böyrək prostaqlandinlərinin sintezini gücləndiriciyi üçün siklosporinin nefrotoksikliyi güclənə bilər. Preparatların yanaşı istifadəsi zamanı böyrək funksiyası nəzarət altında saxlaınılmalıdır;

Sulfonil sidik cövhəri törəmələri (məsələn, qlibenklamid) ilə – hipoqlikemiya riski yüksəlir;

Sefamandol, sefoperazon, sefotetan, valproy turşusu – qanaxma riskini yüksəldir;

Sitoxrom P450 CYP2C9 izofermentinin inhibitorları və induktorları olan maddələr ilə: lornoksikam (sitoxrom P450 izofermenti CYP2C9 ilə metabolizə olunan digər QSİƏP olduğu kimi) onun induktorları və inhibitorları ilə qarşılıqlı təsir göstərir;

Takrolimus ilə – böyrəklərdə prostasiklin sintezinin ləngiməsi nəticəsində nefrotoksik effektin yüksəlməsi. Preparatların yanaşı istifadəsi zamanı böyrək funksiyası nəzarət altında saxlanılmalıdır;

Pemetreksed: QSİƏP pemetreksidin böyrək klirensini azalda bilər ki, bu da preparatın nefrotoksikliyinin və mədə-bağırsaq toksikliyinin yüksəlməsinə və hemopoezin ləngiməsinə səbəb olur.

Saxlanma şəraiti

25°C-dan yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Hazırlanmış məhlul 24 saat müddətində istifadə olunmalıdır.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə olunmamalıdır.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

İstehsalçı

Vasserburqer Arsnaymittelverk GmbH, Almaniya.
Herderştrasse 2, 83512 Vasserburq, Almaniya.
Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH, Germany.
Herderstrasse 2, 83512 Wasserburg, Germany.

Qablaşdırıcı (ikincili qablaşdırma)/Keyfiyyətə nəzarət

Takeda Avstriya GmbH, Avstriya.
St. Peter-Ştrasse 25, 4020 Lins, Avstriya.
Takeda Austria GmbH, Austria.
St. Peter-Strasse 25, 4020 Linz, Austria.

Əlavə məlumat

İstehlakçıların iradlarını qəbul edən təşkilat

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Другие продукты

КSЕFОКАМ RAPİD (tabletlər)
КSЕFОКАМ RAPİD (tabletlər) Daha çox öyrən
КSЕFОКАМ (tabletlər)
КSЕFОКАМ (tabletlər) Daha çox öyrən

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
КSЕFОКАМ liofilizat (liofilizat)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo