Geriyə
DİKLOFENAK (məhlul)
Dərman vasitəsi

DİKLOFENAK (məhlul)

Dərman vasitəsi
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Eyniləşdirmə və təsnifat

ATC kodu
М01АВ05
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Diclofenac

Dərman forması

əzələdaxili yeridilmə üçün məhlul

Buraxılış forması

Əzələdaxili yeridilmə üçün məhlul 25 mq/ml.

3 ml məhlul, I hidrolitik sinfə məxsus rəngsiz şüşə ampulda. Ampulun üzərində qəhvəyi rəngli nöqtə və halqa vardır. 5 ampul polivinilxlorid örtüklü və alüminium folqalı konturlu-yuvalı qablaşdırmada. 1 konturlu-yuvalı qablaşdırma içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 ml məhlulun tərkibində 25 mq diklofenak natrium vardır.

Köməkçi maddələr: benzil spirti, natrium metabisulfit, mannitol, natrium hidroksid, propilenqlikol, inyeksiya üçün su.

Təsviri

Şəffaf, rəngsizdən azacıq sarımtıl rəngə qədər, zəif xarakterik benzil spirti qoxulu məhluldur.

Farmakoterapevtik qrupu

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparat (QSİƏP).

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakodinamikası

Diklofenak ifadəolunmuş analgeziyaedici, qızdırmasalıcı və iltihabəleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Siklooksigenaza 1 və 2-ni qeyri-seçici inhibə edərək, araxidon turşusunun sintezini zəiflədir, iltihab ocağında prostaqlandinlərin miqdarını azaldır. Revmatik xəstəliklər zamanı diklofenakın iltihabəleyhinə və analgeziyaedici təsiri ağrının təzahürünün, səhərllər ətrafların hərəkətsizliyinin, oynaqların şişkinliyinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur ki, bu da, oynaqların funksional vəziyyətini yaxşılaşdırır. Travmalar zamanı, əməliyyatdan sonrakı dövrdə diklofenak ağrı hissini və iltihab ödemini azaldır.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakokinetikası

Sorulması

75 mq dozada əzələdaxili yeridilmə zamanı maksimal konsentrasiyaya çatma müddəti 15-30 dəqiqə, maksimal konsentrasiyası 1,9-4,8 (orta hesabla 2,7) mkq/ml-dir. Yeridilmədən 3 saat sonra plazma konsentrasiyası maksimal konsentrasiyanın orta hesabla 10%-ini təşkil edir.

Paylanması

Qan plazmasının zülalları ilə birləşməsi 99%-dir (çox hissəsi albuminlə birləşir). Paylanma həcmi 550 ml/kq-dır. Diklofenak sinovial mayeyə nüfuz edir ki, burada o, maksimal konsentrasiyaya qan plazmasında olduğundan 2-4 saat gec çatır. Sinovial mayedən zahiri yarımxaricolma dövrü 3-6 saat təşkil edir. Plazmada maksimal konsentrasiyaya çatdıqdan 2 saatdan sonra diklofenakın sinovial mayedə konsentrasiyası plazmadakına nisbətən yüksəkdir və onun miqdarı 12 saat ərzində yüksək olaraq qalır.

Metabolizmi

Metabolizmi qlükuron turşusunun çoxsaylı və ya bir dəfəlik hidroksilləşməsi və konyuqasiyası nəticəsində baş verir. Preparatın metabolizmində P450 sitoxromun CYP2C9 izofermenti iştirak edir. Metabolitlərin farmakoloji aktivliyi diklofenaka nisbətən azdır.

Xaric olması

Sistem klirensi 350 ml/dəqiqə təşkil edir. Plazmadan yarımxaricolma dövrü 2 saatdır. Yeridilən dozanın 65%-i metabolitlər şəkildə böyrəklər vasitəsilə; 1%-dən az hissəsi dəyişilməmiş şəkildə, dozanın qalan hissəsi metabolitlər şəklində ödlə xaric olur.

Diklofenak ana südünə nüfuz edir.

Ayrı-ayrı pasiyent qruplarında farmakokinetikası

İfadəolunmuş böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə (kreatinini klirensi 10 ml/dəqiqədən az) metabolitlərin ödlə xaric olması artır, bu zaman onların qanda konsentrasiyasının artması müşahidə edilmir.

Xroniki hepatiti və ya qaraciyərin kompensasiyalı sirrozu olan pasiyentlərdə diklofenakın farmakokinetik parametrləri dəyişmir.

İstifadəsinə göstərişlər

Mülayim intensivliyə malik müxtəlif genezli ağrıların qısamüddətli simptomatik müalicəsi

  • Dayaq-hərəkət aparatının iltihabi və degenerativ xəstəlikləri: revmatoid, psoriatik, yuvenil xroniki artrit, ankilozlaşdırıcı spondiloartrit (Bexterev xəstəliyi); podaqralı artrit, yumşaq toxumaların revmatik zədələnməsi, periferik oynaqların və onurğanın osteoartrozu (o cümlədən, radikulyar sindromla);
  • lümbaqo, işias, nevralgiya;
  • alqodismenoreya, kiçik çanaq orqanlarının iltihabi prosesi, o cümlədən, adneksit;
  • iltihabla müşayiət olunan posttravmatik ağrı sindromu;
  • böyrək sancısı;
  • əməliyyatdan sonrakı ağrı.

Əks göstərişlər

Hiperhəssaslıq (o cümlədən, digər QSİƏP-ə və koməkçi komponentlərə), mədə-bağırsaq traktının (MBT) kəskinləşmə fazasında eroziv-xoralı zədələnməsi, MBT-dən qanaxma, kəskinləşmə fazasında bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (qeyri-spesifik xoralı kolit, Kron xəstəliyi), ağır qaraciyər çatışmazlığı və ya kəskin mərhələdə qaraciyər xəstəliklıəri, ağır böyrək çatışmazlığı (kreatininin klirensi 30 ml/dəqiqədən az), böyrəklərin proqressivləşən xəstəlikləri, hiperkaliemiya; asetilsalisil turşusunun və ya digər QSİƏP-in qəbulu ilə törənən bronxoobstruksiya, rinit, övrə (anamnezdə); qanyaranmanın pozulması, hemostazın pozulması (o cümlədən hemofiliya), hamiləlik, 18 yaşa qədər uşaqlar, laktasiya dövrü, aortakoronar şuntlamanın aparılmasından sonrakı dövr, təsdiq edilmiş xroniki ürək çatışmazlığı (NYHA təsnifatı üzrə II-IV funksional sinif), ürəyin işemik xəstəliyi, periferik arteriyaların xəstəlikləri və ya serebrovaskulyar xəstəliklər; nəzarətedilməyən arterial hipertenziya.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Ehtiyatla

Anemiya, bronxial astma, NYHA təsnifatına üzrə I funksional sinfə aid təsdiq olunmuş xroniki ürək çatışmazlığı, arterial hipertenziya, ödem sindromu, qaraciyər və ya böyrək çatışmazlığı (kreatinin klirensi 30-60 ml/dəqiqədə), dislipidemiya, hiperlipoproteinemiya, şəkərli diabet, siqaret çəkmə, bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, iri cərrahi müdaxilələrdən sonrakı vəziyyət, qaraciyər porfiriyası, ahıl yaş, divertikulit, birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri, MBT-nin kəskinləşmə dövründə olmayan eroziv-xoralı xəstəlikləri.

Anamnezdə MBT-nin xora xəstəliyinin inkişaf etməsi barədə məlumatlar, Helicobacter pylori infeksiyasının olması, QSİƏP-in uzun müddət istifadəsi, alkoqolun tez-tez istifadəsi, ağır somatik xəstəliklər.

Antikoaqulyantların (məsələn, varfarinin), antiaqreqantların (məsələn, asetilsalisil turşusunun, klopidoqrelin), peroral qlükokortikosteroidlərin (məsələn, prednizolonun), serotoninin geri tutulmasının selektiv inhibitorlarının (məsələn, sitalopramın, fluoksetinin, paroksetinin, sertralinin) istifadəsi ilə eyni vaxtda aparılan terapiya.

Ürək-damar trombozunun (o cümlədən, miokard infarktı və insult) inkişafı riski olan pasiyentlərdə preparatın istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Mövsümi allergik riniti, burunun selikli qişasının ödemi (o cümlədən, burun polipi), ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri, tənəffüs yollarının xroniki infeksion xəstəlikləri (xüsusilə allergik rinitə bənzər simptomlarla assosiasiya olunan) olan pasiyentlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Diklofenakın istifadəsi zamanı doza və müalicənin müddəti artdıqda, əlavə təsirlərin inkişafı riski yüksəlir. Əlavə təsirlərin yaranma riskini azaltmaq məqsədilə, preparatı simptomların yüngülləşməsi üçün tələb olunan minimal effektiv dozada qısa zaman ərzində istifadə etmək lazımdır. Preparatdan müntzəm istifadə zamanı periodik olaraq, simptomların yüngülləşməsinin, aparılan müalicəyə cavabın və dozanın vaxtında korreksiyasının qiymətləndirilməsi aparılmalıdır.

Mədə-bağırsaq sisteminin zədələnməsi

Diklofenakın istifadəsi zamanı MBT-nin qanaxması və ya xorası/perforasiyası kimi hallar qeyd edilmişdir, bəzi hallarda ölümlə nəticələnən. Belə hallar preparatın istifadəsi zamanı anamnezdə qeyd edilən simptomlar və ciddi mədə-bağırsaq xəstəlikləri olan və ya olmayan pasiyentlərdə istənilən vaxt yarana bilər. Yaşlı pasiyentlərdə belə ağırlaşmalar ciddi nəticələnə bilər. Diklofenak qəbul edən pasiyentlərdə qanaxma və ya MBT-nin xorası inkişaf etdikdə, preparatın istifadəsini ləğv etmək lazımdır.

MBT-yə toksiki təsir riskini azaltmaq üçün MBT-nin xoralı zədələnməsi olan pasiyentlərə, xüsusilə anamnezində qanaxma və ya perforasiya olan, eləcə də, yaşlı pasiyentlərdə preparatı minimal effektiv dozada istifadə etmək lazımdır.

Mədə-bağırsağın ağırlaşmasının inkişafının yüksək riski olan pasiyentlərə, eləcə də, asetilsalisil turşusunun (Aspirin) kiçik dozası ilə terapiya alan pasiyentlərə, qastroprotektorlar (proton pompasının inhibitorları və ya mizoprostol) və ya MBT-na arzuolunmayan təsir riskinin azalması üçün digər tibbi preparatlar qəbul etmək lazımdır.

Anamnezində MBT-nin zədələnməsi olan pasiyentlərin, xüsusilə yaşlıların, bütün abdominal simptomlar barədə həkimə məlumat vermələri vacibdir.

Diklofenak daxil olmaqla QSİƏP ilə terapiya mədə-bağırsaq anastomozunun yaranmaması riskinin artması ilə assosiasiya oluna bilər. Mədə-bağırsaq traktında əməliyyatdan sonra diklofenakın istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq və diqqətlə həkim nəzarəti aparmaq lazımdır.

Bronxial astmalı pasiyentlər

Bronxial astmanın kəskinləşməsi (QSİƏP-ə qarşı dözümsüzlük/QSİƏP qəbulu ilə törənən bronxial astma), Kvinke ödemi və övrə ən çox bronxial astması, mövsümi allergik riniti, burun polipi, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi və ya tənəffüs yollarının xroniki infeksion xəstəliyi olan pasiyentlərdə qeyd edilir (xüsusilə allergik rinitə bənzər simptomlarla əlaqədar). Bu qrup pasiyentlərdə, eləcə də, digər preparatlara qarşı allergiyası (səpgi, qaşınma və ya övrə) olan pasiyentlərdə diklofenakın istifadəsi zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır (reanimasion tədbirlərin aparılmasına hazırlıq).

Dəri reaksiyaları

Eksfoliativ dermatit, Stivens-Conson sindromu, toksik epidermal nekroliz kimi ciddi dermatoloji reaksiyalar, bəzi hallarda ölüm sonluğu ilə, diklofenakın istifadəsi fonunda çox nadir hallarda qeyd edilmişdir. Daha böyük risk və ağır dermatoloji reaksiyaların inkişafı tezliyi diklofenakla müalicənin birinci ayında qey edilmişdir. Diklofenak alan pasiyentlərdə dəri səpgisinin ilk əlaməti, selikli qişaların zədələnməsinin və ya hiperhəssaslığın digər simptomlarının inkişafı zamanı preparat ləğv edilməlidir.

Diklofenaka qarşı allergiyası olmayan pasiyentlərdə nadir hallarda anafilaktik/anafilaktoid reaksiyalar inkişaf edə bilər.

Hiperhəssaslıq reaksiyaları miokard infarktının inkişafına səbəb ola biləcək ciddi bir allergik reaksiya olan Kounis sindromunun inkişafına doğru proqressivləşə bilər. Bu cür reaksiyaların simptomları arasında diklofenak üçün allergik reaksiya səbəbindən sinə ağrısı ola bilər.

Qaraciyərə təsiri

Diklofenakın istifadəsi dövründə bir və ya bir neçə qaraciyər fermentinin aktivliyinin yüksəlməsi qeyd edilə bilməsinə görə preparatla uzun müddət malicə zamanı ehtiyat tədbiri qismində qaraciyərin funksiyasına nəzarət göstərişdir. Qaraciyər funksiyasının pozulmasının saxlanması və proqressivləşməsi və ya qaraciyər xəstəliklərinin əlamətlərinin və ya digər simptomların

(məsələn, eozinofiliya, səpgi və s.) yaranması zamanı preparatın istifadəsini ləğv etmək vacibdir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, diklofenakın istifadəsi fonunda hepatit prodromal təzahürlər olmadan inkişaf edə bilər.

Böyrəklərə təsiri

Diklifenakla terapiya fonunda hipertonik xəstəliyi olan, ürək və böyrəklərin funksiyası pozulmuş, yaşlı pasiyenlərdə, böyrək funksiyasına, eləcə də, diuretiklər və digər preparatlar qəbul edən pasiyentlərdə, eləcə də, istənilən etiologiyalı sirkulyasiya edən qan plazmasının həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azalması olan pasiyentlərdə, iri cərrahi müdaxilələr zamanı və ondan sonra böyrəklərin funksiyasına nəzarət etmək məsləhət görülür. Preparatla terapiya bitdikdən sonra adətən böyrək funksiyasının göstəricilərinin əvvəlki vəziyyətə qədər normallaşması qeyd edilir.

Ürək-damar sisteminə təsiri

QSİƏP-lə, eyni zamanda diklofenakla terapiya, xüsusilə uzun müddətli terapiya və yüksək dozaların istifadəsilə aparılan terapiya, ciddi ürək-damar trombotik ağırlaşmalarının (miokard infarkı və insult daxil olmaqla) bir qədər yüksəlməsilə inkişafı riskilə assosiasiya oluna bilər.

Ürək-damar xəstəlikləri olan və ürək-damar sisteminin xəstəliklərinin (məsələn, arterial hipertenziya, hiperlipidemiya, şəkərli diabet, siqaret çəkmə) inkişafının yüksək riski olan pasiyentlərdə preparatı, yalnız ciddi baxışdan sonra təyin etmək və xüsusi ehtiyatla ən kiçik effektiv dozada və minimal mümkün müalicə müddətində istifadə etmək lazımdır, belə ki, doza artdıqda və müalicənin müddəti uzandıqda trombotik ağırlaşmaların yaranma riski yüksəlir. Uzun müddətli terapiya zamanı (4 həftədən artıq) belə pasiyentlərdə diklofenakın sutkalıq dozası 100 mq-ı aşmamalıdır. Periodik olaraq müalicənin effektivliyinin və pasiyentin simptomatik terapiyaya tələbatının qiymətləndirilməsini aparmaq lazımdır, xüsusilə onun müddəti 4 həftədən artıq təşkil etdiyi halda. Pasiyentə trombotik pozulmaların (məsələn, sinədə ağrı, hava çatışmazlığı hissi, zəiflik, nitqin pozulması) ilk simptomlarının yaranması zamanı dərhal tibbi yardım üçün müraciət etməsi barədə təlimat verilməlidir.

Qanyaranma sisteminə təsiri

Diklofenak müvəqqəti olaraq trombositlərin aqreqasiyasına inhibə edə bilər. Bu səbəbə görə hemostası pozulmuş pasiyentlərdə müvafiq laborator göstəricilərə ciddi nəzarət etmək vacibdir. Diklofenakın uzun müddət istifadəsi zamanı müntəzəm olaraq periferik qanın klinik analizini aparmaq məsləhət görülür.

İnfeksion proseslərin əlamətlərinin təhrif olunması

Diklofenakın iltihabəleyhinə təsiri infeksion proseslərin diaqnostikasını çətinləşdirə bilər.

Digər QSİƏP-lə eyni vaxtda istifadəsi

Əlavə təsirlərin artması riskinə görə diklofenakı SOQ-2-nin selektiv inhibitorları daxil olmaqla digər QSİƏP-lə eyni vaxtda istifadə etmək olmaz.

Qadın fertilliyinə təsiri

Diklofenak qadın fertilliyinə mənfi təsir göstərə bilər, bu səbəbə görə hamiləlik planlaşdıran qadınlara diklofenakdan istifadə etmək məsləhət görülmür. Hamilə qalmaqda çətinlik çəkən qadınlarda (o cümlədən, müayinədən keçən) diklofenakın istifadəsinin dayandırılmasının mümknülüyünü nəzərdən keçirmək lazımdır.

Preparatın tərkibinə daxil olan natrium metabisulfit nadir hallarda ağır hiperhəssaslıq reaksiyalarına və bronxospazma səbəb ola bilər.

Natriumun miqdarına nəzarətlə pəhriz saxlayan pasiyentlər üçün məlumat

İnyeksiya üçün diklofenak məhlulunun bir ampulunda (3 ml) natriumun miqdarı 1 mmol-u (23 mq) aşmır, daha doğrusu praktik olaraq, “natrium yoxdur”.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləliyin III trimestrində istifadəsi əks göstərişdir. Hamiləliyin I və II trimestrində istifadəsi, yalnız ana üçün gözlənilən fayda dölə olan potensial riskdən üstün olduğu halda həkimlə məsləhətləşdikdən sonra mümkündür.

Laktasiya dövründə istifadəsi əks göstərişdir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Diklofenakı istifadəsi fonunda görmənin pozulması, başgicəllənmə, yuxululuq, vertiqo və ya sinir sistemində baş verən digər pozuntular yaranan pasiyentlər, nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməkdən çəkinməlidirlər.

İstifadə qaydası və dozası

Əlavə təsirlərin inkişafı riskini azaltmaq məqsədilə preparatı, simptomları yüngülləşdirmək üçün minimal effektiv dozada maksimal qısa müddət ərzində istifadə etmək lazımdır.

Sinir və digər toxumaların zədələnməsinin qarşısını almaq məqsədilə yeridilmə nahiyəsində əzələdaxili yeridilmənin aparılması üzrə təlimata dəqiq əməl etmək lazımdır.

İnyeksion məhlul əzələdaxili dərinə yeridilir (sağrı nahiyəsi kvadratının yuxarı kənar hissəsinə). Böyüklər üçün bir dəfəlik doza 75 mq-dır (1 ampul). Ehtiyac olduqda, təkrar yeridilmə mümkündür, lakin 12 saatdan tez olmamaq şərtilə. İkinci inyeksiya digər sağrı əzələsinə yeridilməlidir.

Diklofenak preparatının məhlulunun məsləhət görülən maksimal sutkalıq dozası əzələdaxili yeridilmə üçün 150 mq təşkil edir. İstifadə müddəti 2 gündən artıq olmamalıdır, ehtiyac olduqda, diklofenakın peroral və ya rektal istifadəsinə keçilir.

Preparatın 1 ampulunu (75 mq) diklofenakın digər dərman formaları (bağırsaqda həll olan örtüklü tabletlər, rektal suppozitoriya) ilə kombinasiya etmək olar, bu zaman diqqət yetirmək lazımdır ki, diklofenakın maksimal sutkalıq dozası 150 mq-ı aşmasın.

Doza həddinin aşılması

Simptomları

Qusma, MBT-dən qanaxma, diareya, başgicəllənmə, başağrı, qulaqlarda küy, qıcolma, təngnəfəslik, şüurun dumanlanması. Doza həddinin əhəmiyyətli dərəcədə aşılması zamanı-kəskin böyrək çatışmazlığı, hepatotoksik təsir.

Müalicəsi

Spesifik antodotu yoxdur. Müalicə simptomatik olaraq, arterial hipotenziyanın, böyrəklərin funksiyasının pozulmasının, qıcolmanın, MBT-nin qıcıqlanmasının, tənəffüsün zəifləməsinin aradan qaldırılması istiqamətində aparılır.

Sürətləndirilmiş diurez və hemodializ az effektivdir (plazma zülalları ilə əhəmiyyətli dərəcədə birləşməsi və intensiv metabolizm nəticəsində).

Əlavə təsirləri

Əlavə təsirlərin tezliyinin qiymətləndirmə kriteriləri:* çox tez-tez (≥ 1/10); tez-tez (≥ 1/100 - < 1/10); bəzən (≥ 1/1000 - < 1/100); nadir hallarda (≥ 1/10000 - < 1/1000); çox nadir hallarda (< 1/10000); məlum deyil (əldə olan məlumatlar görə tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil).

Qan və limfa sistemində baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda-trombositopeniya, leykopeniya, anemiya (o cümlədən, hemolitik və aplastik anemiya), aqranulositoz.

İmmun sistemdə baş verən pozğunluqlar: nadir hallarda-hiperhəssaslıq, anafilaktik və anafilaktoid reaksiyalar (arterial hipotenziya və şok daxil olmaqla); çox nadir hallarda-angionevrotik ödem (üzün ödemi daxil olmaqla).

Psixikanın pozulması: çox nadir hallarda-dezoriyentasiya, depressiya, yuxusuzluq, qorxulu yuxular, qıcıqlanma, psixi pozulmalar.

Sinir sistemində baş verən pozğunluqlar: tez-tez-başağrı, başgicəllənmə; nadir hallarda-yuxululuq, yorğunluq; çox nadir hallarda-paresteziya, yaddaşın pozulması, qıcolma, həyəcan hissi, tremor, aseptik meningit, dadbilmənin pozulması, serebrovaskulyar pozuntular; məlum deyil-şüurun dumanlanması, halüsinasiya, həssaslığın pozulması, zəiflik.

Görmə orqanında baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda-görmə pozuntusu, dumanlı görmə, diplopiya; məlum deyil-görmə sinirinin nevriti.

Eşitmə orqanında və labirintdə baş verən pozğunluqlar: tez-tez-vertiqo; çox nadir hallarda-qulaqlarda küy, eşitmənin pozulması.

Ürəkdə baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda-ürəkdöyünmə, sinədə ağrı, ürək çatışmazlığı, miokard infarktı; məlum deyil: Kounis sindromu.

Damarlarda baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda-arterial hipertenziya, hipotenziya, vaskulit.

Tənəffüs sistemində, döş qəfəsi v divararalığı orqanlarında baş verən pozğunluqlar: nadir hallarda-bronxial astma (təngnəfəslik daxil olmaqla); çox nadir hallarda-pnevmonit.

Mədə-bağırsaq sistemində baş verən pozğunluqlar: tez-tez-ürəkbulanma, qusma, diareya, dispepsiya, abdominal ağrı, qarında köp, anoreksiya; nadir hallarda-qastrit, mədə-bağırsaq qanaxması, qanlı qusma, melena, qan qarışıqlı diareya, qanaxma və ya perforasiya ilə müşayiət olunan və olunmayan mədə və/və ya bağırsaq xorası (bəzi hallarda fatal sonluqla, xüsusilə yaşlı pasiyentlərdə); çox nadir hallarda-kolit (hemorragik kolit və xoralı kolitin kəskinləşməsi və ya Kron xəstliyi daxil olmaqla), qəbizlik, stomatit (xoralı stomatit daxil olmaqla), qlossit, qida borusunun zədələnməsi, diafraqmaya bənzər bağırsaq stenozu, pankreatit; məlum deyil-işemik kolit.

Qaraciyər və ödçıxarıcı yollarda baş verən pozğunluqlar: tez-tez-“qaraciyər” transaminazalarının aktivliyinin artması; nadir hallarda- hepatit, sarılıq, qaraciyər funksiyasının pozulması; çox nadir hallarda-ildırım sürətli hepatit, qaraciyərin nekrozu, qaraciyər çatışmazlığı.

Dəri və dərialtı toxumada baş verən pozğunluqlar: tez-tez-səpgi; nadir hallarda-övrə; çox nadir hallarda-bullyoz səpgi, ekzema, eritema, multiformalı eritema, Stivens-Conson sindromu, Layell sindromu (toksik epidermal nikroliz), eksfoliativ dermatit, alopesiya, fotohəssaslıq reaksiyaları, purpura, allergik purpura, qaşınma.

Böyrəklər və sidikçıxarıcı yollarda baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda-kəskin böyrək çatışmazlığı, hematuriya, proteinuriya, interstisial nefrit, nefrotik sindrom, papilyar nekroz.

Ümumi və yeridilmə nahiyəsində baş verən pozğunluqlar: tez-tez-inyeksiya nahiyəsində reaksiya, inyeksiya nahiyəsində ağrı, inyeksiya nahiyəsində infiltrat; nadir hallarda-ödem, inyeksiya nahiyəsində nekroz.

Cinsiyyət orqanları və süd vəziləri tərəfindən baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda-impotensiya.

Klinik tədqiqatlar və epidemioloji məlumatlar, diklofenakın xüsusilə yüksək dozada (sutkada 150 mq) və uzun müddət istifadəsi zamanı arterial tromboemboliyanın (məsələn, miokard infarktı və ya insult) yaranması riskinin yüksəlməsinə səbəb ola bilğcəyinə işarə edir.

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri

Litium preparatları, diqoksin

Diklofenak qan plazmasında litiumun və diqoksinin konsentrasiyasının yüksəldə bilər; eyni vaxtda istifadəsi zamanı plazmasında litiumun və diqoksinin konsentrasiyasının monitorinqinin aparılması tövsiyə edilir.

Diuretik və hipotenziv preparatlar

Diklofenak digər QSİƏP kimi diuretik və hipotenziv preparatların antihipertenziv təsirini azalda bilər. Pasiyentlərə, xüsusilə yaşlı şəxslərə qeyd olunan kombinasiyaları ehtiyatla təyin etmək və arterial təzyiqə müntəzəm nəzarət etmək vacibdir. Pasiyentlərə müvafiq hidratasiyasını təmin etmək lazımdır. Nefrotoksiklik riskinin yüksəlməsini nəzərə alaraq, müalicəyə başladıqdan sonra və müalicə dövründə, xüsusilə diuretik preparatlardan və angiotenzinçevirici fermentin (AÇF) inhibitorlarından eyni zamanda istifadə etdikdə, böyrək funksiyalarına nəzarət etmək vacibdir.

Hiperkaliemiyaya səbəb olan preparatlar

Diklofenakın kaliumqoruyucu diuretiklərlə, siklosporinlə, takrolimusla və ya trimetoprimlə eyni zamanda istifadəsi qan zərdabında kalium konsentrasiyasının yüksəlməsinə səbəb ola bilər (dərman preparatlarının qeyd olunan kombinasiyasından istifadə etdikdə, həmin göstəriciyə müntəzəm nəzarət etmək lazımdır).

Antikoaqulyantlar və antiaqreqantlar

Klinik tədqiqatlarda diklofenakın antikoaqulyantların effektlərinə təsirinin müəyyən edilməməsinə baxmayaraq, bu preparatlarla diklofenakdan istifadə edən pasiyentlərdə qanaxma riskinin yüksəlməsi barədə müxtəlif məlumatlar mövcuddur. Dərman vasitələrinin bu cür kombinasiyasından istifadə edildikdə, pasiyentlərin vəziyyətlərinə müntəzəm və ciddi müşahidənin aparılması tövsiyə edilir. Digər QSİƏP kimi diklofenak yüksək dozada trombositlərin aqreqasiyasını geridönən inhibə edə bilər.

QSİƏP və kortikosteroidlər

Diklofenakın digər sistem QSİƏP-lə, siklooksigenaza-2-nin (SOG-2) selektiv inhibitorları daxil olmaqla və ya kortikosteroidlərlə eyni vaxtda sistem istifadəsi əlavə təsirlərin yaranma riskini artıra bilər (mədə-bağırsaq qanaxmaları və xora); iki və daha artıq QSİƏP-in eyni vaxtda istifadəsindən çəkinmək lazımdır.

Serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitorları (SGTSİ)

Diklofenakın və SGTSİ qrupundan olan preparatların eyni vaxtda istifadəsi mədə-bağırsaq qanaxmalarının inkişafı riskini yüksəldir.

Hipoqlikemik preparatlar

Klinik tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, eyni zamanda istifadə edildikdə, diklofenak hipoqlikemik preparatların effektivliyinə təsir etmir. Lakin həm hipoqlikemiya, həm də hiperqlikemiya hallarının inkişaf etməsi barədə ayrı-ayrı məlumatlar məlumdur ki, bu da, diklofenakla terapiya zamanı hipoqlikemik preparatların dozasının dəyişdirilməsini tələb edir. Bu səbəbə görə diklofenakın və hipoqlikemik preparatların eyni vaxtda istifadəsi zamanı qanda qlükoza konsentrasiyasının monitorinqinin aparılması məsləhət görülür.

Metotreksat

Metotreksatın istifadəsindən 24 saat əvvəl və ya 24 saat sonra diklofenak təyin edildikdə, ehtiyat tədbirlərinə riayət etmək vacibdir; belə ki, belə hallarda qanda metotreksatın konsentrasiyası (böyrək klirensinin azalması nəticəsində) yüksələ və onun toksik təsiri güclənə bilər.

Siklosporin

Diklofenakın böyrəklərdə prostaqlandinlərin sintezinə təsiri nəticəsində, siklosporinin nefrotoksikliyi güclənə bilər. Bu səbəbə görə diklofenakın istifadə olunan dozası siklosporindən istifadə etməyən pasiyentlərdə nisbətən aşağı olmalıdır.

Takrolimus

Diklofenakla eyni vaxtda istifadəsi zamanı nefrotoksikliyin yüksəlməsi mümkündür.

Antibakterial preparatlar-xinolon törəmələri: xinolon törəmələrinin QSİƏP ilə eyni vaxtda istifadəsi zamanı pasiyentlərdə (o cümlədən, anamnezində epilepsiya və ya qıcolma olmayan) qıcolmanın inkişafı barədə ayrı-ayrı məlumatlar vardır.

Fenitoin

Fenitoinin sistem təsirinin güclənməsi ehtimalını nəzərə alaraq, fenitoindən və diklofenakdan eyni vaxtda istifadəsi zamanı qan plazmasında fenitoinin konsentrasiyasına nəzarət etmək vacibdir.

Kolestipol və kolestiramin

Bu preparatlar diklofenakın absorbsiyasının ləngiməsinə və ya azalmasına səbəb ola bilər və bu səbəbə görə diklofenakı kolestipolun və ya kolestiraminin istifadəsindən ən azı 1 saat əvvəl və ya 4-6 saat sonra istifadə etmək məsləhət görülür.

Ürək qlikozidləri

Ürək qlikozidlərinin və QSİƏP-in eyni vaxyda istifadəsi ürək çatışmazlığının kəskinləşməsinə səbəb ola bilər, yumaqcıq filtrasiyası sürətinin azalmasına və qan plazmasında ürək qlikozidlərinin konsentrasiyasının yüksəlməsinə səbəb ola bilər.

Mifepriston

Mifepristonun effektinin azalması ehtimalını nəzərə alaraq, QSİƏP-i mifepristonun istifadəsindən sonra 8-12 gün müddətində istifadə etmək olmaz.

CYP2C9 izofermentin güclü inhibitorları

Diklofenakın metabolizminin inhibə edilməsi nəticəsində onun qan zərdabında konsentrasiyasının

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi ehtimalını nəzərə alaraq, diklofenakı və CYP2C9 izofermentin güclü inhibitorlarını (məsələn, vorikonazol kimi) eyni vaxtda istifadəsi zamanı ehtiyat tədbirlərinə riayət etmək vacibdir.

Saxlanma şəraiti

15-25ºС-dən yüksək olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

Hemofarm A.D., Serbiya.
26300, Vrşas şəh., Beoqradskiy yolu bb, Serbiya.
Tel.: 13/803100, faks: 13/803424.

İstehsalçı

26300, Vrşas ş., Beoqradskiy yolu bb, Serbiya.
Tel.: 13/803100.
Faks: 13/803424.

Əlavə məlumat

İradları qəbul edən təşkilat

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Другие продукты

DİKLOFENAK (tabletlər)
DİKLOFENAK (tabletlər) Daha çox öyrən
DİKLOFENAK (tabletlər)
DİKLOFENAK (tabletlər) Daha çox öyrən
DİKLOFENAK (gel)
DİKLOFENAK (gel) Daha çox öyrən

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
DİKLOFENAK (məhlul)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo