Geriyə
AMLOTOP® (tabletlər)
Dərman vasitəsi

AMLOTOP® (tabletlər)

Dərman vasitəsi
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Eyniləşdirmə və təsnifat

ATC kodu
С08СА01
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Amlodipin

Dərman forması

5 mq, 10 mq tabletlər

Buraxılış forması

5 və 10 mq tabletlər. 10 və 30 tablet, polivinilxlorid və alüminium folqa konturlu –yuvalı qablaşdırmada. 10 tabletlik 2, 3, 5, 9 və ya 10 konturlu-yuvalı qablaşdırma və ya 30 tabletlik 1 və ya 3 konturlu-yuvalı qablaşdırma içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 6,93 və ya 13,86 amlodipin bezilat ( 5,0 və ya 10,0 mq amlodipinə ekvivalent) vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat (laktoza 200/floulak 100), mikrokristallik sellüloza, kalsium stearat, natrium kroskarmelloza (primelloza), kolloidal silisium dioksid (aerosil).

Təsviri

Yastısilindrik, iti qıraqlı və xətli, ağ və ya demək olar ki, ağ rəngli tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu

“Ləng” kalsium kanallarının blokatorları.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakodinamikası

Dihidropiridin törəməsi olub, II-ci nəsil “ləng” kalsium kanallarının blokatorlarına (LKKB) aid olan, antianginal və hipotenziv təsir göstərən dərman preparatıdır. L-tipli kalsium kanallarının alfa1-subvahidin III və IV domenlərinin S6 seqmenti ilə birləşərək, kalsium kanallarını blokadaya alır, kalsiumun hüceyrə daxilinə (kardiomiositlərə nisbətən, damarların saya-əzələli hüceyrələrinə daha artıq dərəcədə) transmembran keçidini aşağı salır.

Preparatın antianginal təsiri periferik və koronar arteriyaların və arteriolların genişlənməsi ilə əlaqədardır. Stenokardiya zamanı miokardın işemiya dərəcəsini aşağı salır; ürək yığılmalarının tezliyini reflektor yolla artırmamaq şərti ilə periferik arteriolaları genişləndirərək, ümumi periferik damar müqavimətini aşağı salır (ürəyin yüklənmədən sonra işini aşağı salır) ki, bu da enerji sərfiyyatının aşağı düşməsinə səbəb olur; miokardın oksigenə olan tələbatını aşağı salır. Vazospastik stenokardiya zamanı miokardın dəyişməmiş və işemiyaya məruz qalmış nahiyələrində koronar arteriyaları və arteriolaları genişləndirərək, miokarda oksigenin daxil olmasını artırır; koronar damarların spazmının (o cümlədən, siqaret çəkmək nəticəsində baş verən) inkişaf etməsinin qarşısını alır.

Stenokardiyadan əziyyət çəkən pasiyentlərdə amlodipinin birdəfəlik sutkalıq dozası fiziki yüklənmə zamanı ilk işemik epizodun baş verməsinə qədər müddəti uzadır, fiziki yüklənmə fonunda stenokardiya tutmasının və ST seqmentinin “işemik” depressiyasının (1 mm) inkişaf etməsinin qarşısını alır, stenokardiya tutmalarının və nitroqliserin istifadəsinin tezliyini aşağı salır.

Preparatın hipotenziv təsiri, damarların saya əzələlərinə birbaşa damargenişləndirici təsiri ilə əlaqədardır. Uzunmüddətli dozadanasılı hipotenziv təsirə malikdir. Arterial hipertenziya zamanı amlodipinin birdəfəlik sutkalıq dozası, 24 saat müddətində arterial təzyiqin (AT) klinik əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsini (pasiyentin “uzanılı” və “ayaq üstə” olan vəziyyətlərində) təmin edir. AT-in, sol mədəciyin atım fraksiyasının şiddətli aşağı düşməsinə səbəb olmur. Miokardın yığılma qabiliyyətinə və keçiriciliyinə təsir göstərmir. Sol mədəcik miokardının hipertrofiya dərəcəsini aşağı salır.

Miokard infarktı, koronar arteriyaların perkutan translyuminal angioplastikası (TLAP) keçirmiş ürəyin işemik xəstəliyindən (ÜİX) (o cümlədən, bir damarın zədələnməsi ilə müşayiət olunan koronar aterosklerozdan və 3 və daha çox arteriyaların stenozuna və yuxu arteriyalarının aterosklerozuna qədər) əziyyət çəkən pasiyentlərdə və ya stenokardiyadan əziyyət çəkən pasiyentlərdə amlodipinin istifadə olunması yuxu arteriyalarının intima-mediasının qalınlaşmasının inkişaf etməsinin qarşısını alır, miokard infarktı, insult, TLAP, aorto-koronar şuntlama nəticəsində ölüm göstəricisini aşağı salır, qeyri-stabil stenokardiya və xroniki ürək çatışmazlığının proqressivləşməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmələrin sayının aşağı düşməsinə gətirib çıxarır, koronar qan dövranının bərpa olunmasına yönəlmiş müdaxilələrin tezliyini aşağı salır.

Diqoksin, diuretiklər və angiotenzinçevirici fermentin (AÇF) inhibitorları ilə aparılan müalicə fonunda, xroniki ürək çatışmazlığından (XÜÇ) (NYHA təsnifatına əsasən, III-IV-cü funksional sinif) əziyyət çəkən pasiyentlərdə amlodipin ölüm və ya ölümlə nəticələnən hallara gətirib çıxara bilən ağırlaşmaların inkişaf etmə riskini yüksəltmir.

Qeyri-işemik mənşəli XÜÇ-dən (NYHA təsnifatına əsasən, III-IV-cü funksional sinif) əziyyət çəkən pasiyentlərdə amlodipindən istifadə etdikdə, ağciyər ödeminin meydana çıxma ehtimalı mövcuddur.

Amlodipin, maddələr mübadiləsinə və qan plazmasında lipidlərin konsentrasiyasına heç bir mənfi təsir göstərmir. Preparat trombositlərin aqreqasiyasını tormozlayır, yumacıq filtrasiyasının sürətini yüksəldir, zəif natriumuretik təsirə malikdir. Diabetik nefropatiya zamanı mikroalbuminuriyanın artmasına səbəb olmur.

Preparatın effekti 2-4 saat müddətində başlayır, effektin davametmə müddəti 24 saatdır.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakokinetikası

Sorulması

Peroral yolla qəbul edildikdən sonra, amlodipin mədə-bağırsaq traktından yaxşı absorbsiya olunur. Qida qəbulu amlodipinin sorulmasına təsir göstərmir. Preparatın qəbulundan 6-12 saat sonra, qan zərdabında maksimal konsentrasiya əldə edilir. Biomənimsənilməsi 60-65 % təşkil edir. Orta paylanma həcmi 21 l/kq bədən kütləsinədir. Qan plazmasının zülalları ilə birləşməsi 90-97 %-dir. Preparat, hematoensefalik baryerdən keçir.

Metabolizmi və xaricolması

Qaraciyərdə amlodipin ləng, lakin əhəmiyyətli (90 %) metabolizmə məruz qalır; bu zaman aşağı qaraciyər klirensinə (qaraciyərdən “ilk keçid” metabolizmi effekti) malik qeyri-aktiv metabolitlər əmələ gəlirlər. Yarımxaricolma dövrü orta hesabla 35 saat (35-dən 50 saata qədər dəyişir) təşkil edir ki, bu da preparatın sutkada 1 dəfə təyin olunmasına uyğun gəlir. Ümumi klirens 500 ml/dəq-dir. Qan plazmasında stabil tarazlıq konsentrasiyası 7-8 günlük müalicədən sonra əldə edilir. Böyrəklər (10 %-i dəyişilməmiş halda, 60 %-i metabolit şəklində) vasitəsi ilə, ödlə və 20-25 %-i bağırsaqdan metabolit şəklində, həmçinin ana südü ilə xaric olunur. Hemodializ zamanı xaric olunmur.

Yarımxaricolma dövrü yaşlı pasiyentlərdə, qaraciyər çatışmazlığından və ağır dərəcəli XÜÇ-dən əziyyət çəkən pasiyentlərdə 60-65 saata qədər uzanır; böyrək funksiyalarının pozğunluğundan əziyyət çəkən pasiyentlərdə - dəyişmir.

İstifadəsinə göstərişlər

Arterial hipertenziya (monoterapiyada və ya digər antihipertenziv preparatlarla kombinasiyada).

Stabil gərginlik stenokardiyası və vazospastik stenokardiya (Prinsmetal stenokardiyası) (monoterapiyada və ya digər antianginal preparatlarla kombinasiyada).

Əks göstərişlər

  • Amlodipinə və digər dihidropiridin törəmələrinə və həmçinin preparatın tərkibinə daxil olan hər hansı digər komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq;
  • ağır dərəcəli arterial hipotenziya (sistolik AT 90 mm.c.s-dən aşağı);
  • kollaps, kardiogen şok;
  • klinik əhəmiyyətli aorta stenozu;
  • hamiləlik və laktasiya dövrü;
  • 18 yaşa qədər olan dövr (effektivlik və təhlükəsizlik öyrənilməyib);
  • laktozaya qarşı dözümsüzlük, laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktoza malabsorbsiyası.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Aşağıdakı hallarda preparatı ehtiyatla istifadə etmək lazımdır: qaraciyər funksiyalarının pozulması, sinus düyününün zəifliyi sindromu (ağır dərəcəli bradikardiya, taxikardiya), NYHA təsnifatına görə III-IV-cü funksional sinif qeyri-işemik mənşəli xroniki ürək çatışmazlığı, arterial hipotenziya (sistolik AT 90-dan çox və 100 mm.c.s-dan aşağı), aortal stenoz, mitral stenoz, hipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya (HOKMP), kəskin miokard infarktı (və miokard infarktından sonra 1 ay müddətində), yaşlı pasiyentlər.

Arterial hipertenziyanın müalicəsi aparıldıqda, amlodipini tiazid diuretiklərlə, alfa- və beta-adrenoblokatorlarla, AÇF inhibitorları ilə, qısa və uzunmüddətli təsirə malik nitratlarla, QSİƏP (qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar) ilə, antibiotiklərlə və peroral hipoqlikemik preparatlarla kombinasiyada istifadə etmək olar.

Stenokardiyanın müalicəsi aparıldıqda, amlodipini monoterapiya şəklində və ya digər antianginal preparatlarla, o cümlədən müvafiq dozalarda nitratlarla və/və ya beta-adrenoblokatorlarla aparılan müalicəyə qarşı refrakter pasiyentlərdə kombinasiyada təyin etmək olar.

Müalicə müddətində bədən kütləsinə və natriumun istifadəsinə nəzarət etmək lazımdır.

Ağız boşluğu gigiyenasına riayət etmək və müntəzəm şəkildə stomatoloq müayinəsindən keçmək (ağrı hissinin, damaqlarda qanaxmaların və hiperplaziyanın qarşısını almaq üçün) lazımdır.

Amlodipin kaliumun, qlükozanın, triqliseridlərin, ümumi xolesterinin, ASLP-in (aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin), sidik turşusunun, kreatininin və sidik turşusu azotunun plazma konsentrasiyalarına təsir göstərmir və bronxial astmadan, şəkərli diabetdən və podaqradan əziyyət çəkən pasiyentlərdə istifadə oluna bilər.

Amlodipini vazospazma/vazokonstriksiyaya meylli pasiyentlərdə istifadə etmək olar.

Bədən kütləsi aşağı olan və ya alçaq boylu pasiyentlərdə, yaşlı pasiyentlərdə və həmçinin, ağır dərəcəli qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən pasiyentlərdə preparatın aşağı dozalarının istifadəsi tələb oluna bilər. Dozanı artırdıqda, yaşlı pasiyentləri diqqətlə müşahidə etmək lazımdır.

Kalsium kanallarının “ləng” blokatorlarında “ləğvetmə” sindromunun olmamasına baxmayaraq, müalicəni dayandırmaqdan əvvəl dozaların tədricən aşağı salınması tövsiyə olunur.

Reproduktiv yaş dövründə olan qadınlara amlodipinlə müalicə müddətində, etibarlı kontrasepsiya üsullarından istifadə etmək lazımdır.

Hipertonik kriz zamanı amlodipin tabletlərinin istifadəsi tövsiyə olunmur.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Bəzi pasiyentlərdə, əsasən müalicənin əvvəlində və ya dozalanma rejimini dəyişdikdə, AT-in şiddətli aşağı düşməsi nəticəsində yuxuya meyllilik, başgicəllənmə və digər əlavə effektlər meydana çıxa bilər. Bu cür hallar baş verdikdə, nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etmək tövsiyə olunmur.

İstifadə qaydası və dozası

Daxilə, sutkada 1 dəfə, qida qəbulundan asılı olmayaraq, kifayət qədər su (100 ml) ilə birlikdə qəbul etmək lazımdır.

Arterial hipertenziya və stenokardiya zamanı başlanğıc doza adətən, 5 mq təşkil edir. Pasiyentin fərdi reaksiyasından asılı olaraq, dozanı sutkada maksimal 10 mq-a qədər artırmaq olar. Dozanın artırılmasını, müalicəyə başladıqdan 7-14 gün sonra həyata keçirmək tövsiyə olunur (dozanın daha sürətli artırılması, pasiyentin diqqətli müşahidə olunmasını tələb edir).

Bədən kütləsi aşağı olan və ya alçaq boylu pasiyentlərə, yaşlı pasiyentlərə, qaraciyər funksiyalarının pozulmasından əziyyət çəkən pasiyentlərə amlodipini hipotenziv preparat kimi 2,5 mq (5 mq-lıq tabletin 1/2-i), antianginal preparat kimi 5 mq başlanğıc dozalarda təyin etmək lazımdır. Amlodipinin 2,5 mq başlanğıc dozasını həmçinin, digər hipotenziv preparatlarla aparılan müalicəyə əlavə etdikdə istifadə etmək olar.

Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən pasiyentlərdə dozanın korreksiyası tələb olunmur.

Doza həddinin aşılması

Simptomları: reflektor taxikardiyanın və həddindən artıq periferik vazodilatasiyanın inkişaf etmə ehtimalı ilə müşayiət olunan AT-in şiddətli aşağı düşməsi (arterial təzyiqin şiddətli və davamlı aşağı düşməsinin inkişaf riski, o cümlədən, şokun inkişaf etməsi ilə müşayiət olunan və ölümlə nəticələnən).

Müalicəsi: aktivləşdirilmiş kömür qəbul etmək (xüsusilə doza həddinin aşılmasından sonra ilk 2 saat müddətində), mədəni yumaq (bəzi hallarda), ürək-damar sistemi funksiyalarını dəstəkləmək, ürək və ağciyər funksiyaları göstəricilərinə nəzarət etmək, dövr edən qanın həcminə və diurezə nəzarət etmək lazımdır. Pasiyenti üfüqi vəziyyətdə yerləşdirmək və aşağı ətrafları bir qədər qaldırmaq lazımdır.

Əks göstərişlər olmadıqda simptomatik müalicə: damardaraldıcı preparatlar, vena daxilinə kalsium qlükonatın yeridilməsi. Hemodializ effektiv deyil.

Əlavə təsirləri

Əlavə reaksiyaların tezliyi: tez-tez – 1 %-dən çox, bəzən – 0,1 %-dən çox və 1 %-dən az, nadir hallarda – 0,01 %-dən çox və 0,1 %-dən az, çox nadir hallarda – 0,01 %-dən az.

Ürək-damar sistemində baş verən pozğunluqlar: tez-tez – periferik ödemlər (topuqlarda və pəncələrdə), ürəkçırpınması hissi, üz nahiyəsi dərisində istilik və “qan axını” hissi; bəzən – AT-in həddindən artıq aşağı düşməsi, ortostatik hipotenziya, vaskulit; nadir hallarda – ürək çatışmazlığının inkişaf etməsi və ya ağırlaşması; çox nadir hallarda – ürək ritminin pozulması (bradikardiya, mədəcik taxikardiyası və qulaqcıqların səyriməsi daxil olmaqla), miokard infarktı, döş qəfəsində ağrılar.

Mərkəzi və periferik sinir sistemində baş verən pozğunluqlar: tez-tez – yüksək yorğunluq, başgicəllənmə, baş ağrısı, yuxuya meyllilik; bəzən – halsızlıq, ürəkkeçmə, tər ifrazının yüksəlməsi, asteniya, hipesteziyalar, paresteziyalar, periferik neyropatiya, tremor, yuxusuzluq, emosional dəyişkənlik, qeyri-adi yuxugörmələr, əsəbilik, depressiya, həyəcan; nadir hallarda – qıcolmalar, apatiya, ajitasiya; çox nadir hallarda – ataksiya, amneziya, miqren.

Həzm sistemində baş verən pozğunluqlar: tez-tez – qarın boşluğunda ağrı, ürəkbulanma; bəzən – qusma, qəbizlik, meteorizm, dispepsiya, diareya, anoreksiya, ağızda quruluq, yanğı hissi; nadir hallarda – damaqların hiperplaziyası, iştahanın yüksəlməsi; çox nadir hallarda – qastrit, pankreatit, hiperbilirubinemiya, sarılıq (adətən xolestatik), “qaraciyər” transaminazalarının aktivliyinin yüksəlməsi, hepatit.

Qanyaranma sistemində baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda – trombositopenik purpura, leykopeniya, trombositopeniya.

Dayaq-hərəkət aparatında baş verən pozğunluqlar: bəzən – artralgiya, əzələ qıcolmaları, mialgiya, bel nahiyəsində ağrı, artroz; nadir hallarda – miasteniya.

Maddələr mübadiləsində baş verən pozğunluqlar: çox nadir hallarda – hiperqlikemiya.

Tənəffüs sistemində baş verən pozğunluqlar: bəzən – təngnəfəslik, rinit; çox nadir hallarda – öskürək.

Sidik-cinsiyyət sistemində baş verən pozğunluqlar: bəzən – sidik ifrazının tezləşməsi (pollakiuriya), sidik ifrazına ağrılı çağırışlar, nikturiya, impotensiya; çox nadir hallarda – dizuriya, poliuriya.

Allergik reaksiyalar: bəzən – dəri üzərində qaşınma, səpgilər; çox nadir hallarda – angionevrotik ödem, multiform eritema, övrə.

Digər əlavə təsirlər: bəzən – alopesiya, “qulaqlarda “küy”, ginekomastiya, bədən kütləsinin artması/azalması, görmə qabiliyyətinin pozulması, diplopiya, akkomodasiyanın pozulması, kseroftalmiya, konyuktivit, gözlərdə ağrı, dadbilmə qabiliyyətinin pozulması, titrətmə, burun qanaxması; nadir hallarda – dermatit; çox nadir hallarda – parosmiya, kserodermiya, “soyuq” tər, dəri piqmentasiyasının pozulması.

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri

Qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin inhibitorları qan plazmasında amlodipinin konsentrasiyasını yüksəldərək, əlavə effektlərin inkişaf etmə riskinin yüksəlməsinə, qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin induktorları isə onların azalmasına səbəb ola bilərlər.

Digər LKKB-dən fərqli olaraq, amlodipinin qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlarla (QSİƏP), xüsusilə indometasinlə klinik əhəmiyyətli qarşılıqlı təsiri qeydə alınmır.

Tiazid və “ilgək” diuretiklərilə, beta-adrenoblokatorlarla, alfa1-adrenoblokatorlarla, verapamil ilə, AÇF inhibitorları və nitratlarla birlikdə istifadə edildikdə, LKKB-nin antianginal və hipotenziv təsirlərinin güclənməsi baş verə bilər.

LKKB-nin neyroleptiklər və izofluran ilə eyni zamanda istifadəsi, hipotenziv effekti artıra bilər.

Bəzi LKKB, QT intervalının uzanmasına səbəb olan aritmiyaəleyhinə preparatların (amiodaron, xinidin) şiddətli mənfi inotrop təsirini gücləndirə bilər, lakin, amlodipin preparatından istifadə etdikdə, mənfi inotrop təsir adətən, müşahidə olunmur.

Kalsium preparatları LKKB-nin effektini aşağı sala bilərlər.

LKKB-ni litium preparatları ilə birlikdə istifadə etdikdə, onların neyrotoksiklik təzahürlərinin (ürəkbulanma, qusma, diareya, ataksiya, tremor, qulaqlarda küy) güclənməsi baş verə bilər, lakin, amlodipin preparatı barədə heç bir məlumat yoxdur.

Simetidin amlodipinin farmakokinetikasına təsir göstərmir.

Amlodipin, siklosporinin farmakokinetikasında əhəmiyyət kəsb edən dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olmur.

Tərkibində alüminium/maqnezium olan antasidlərin birdəfəlik istifadəsi, amlodipinin farmakokinetikasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir.

Essensial arterial hipertenziyadan əziyyət çəkən pasiyentlərdə sildenafilin 100 mq dozada birdəfəlik istifadəsi, amlodipinin farmakokinetikasının parametrlərinə təsir göstərmir.

10 mq dozada amlodipinin və 80 mq dozada atorvastatinin eyni zamanda təkrar istifadə olunması, atorvastatinin farmakokinetikasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir.Diqoksini və amlodipini eyni zamanda istifadə etdikdə, qan zərdabında diqoksinin konsentrasiyası və onun klirensi dəyişmir.

Amlodipin varfarinin istifadəsi nəticəsində baş verən protrombin müddətinin dəyişməsinə təsir göstərmir.

Amlodipinin 10 mq dozada birdəfəlik və təkrar yeridilməsi, etanolun farmakokinetikasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir.

Virusəleyhinə preparatlar (ritonavir) LKKB-nin, o cümlədən amlodipinin plazma konsentrasiyalarını yüksəltmirlər.

240 mq qreypfrut şirəsinin və 10 mq dozada amlodipinin eyni zamanda birdəfəlik qəbulu, amlodipinin farmakokinetikasında əhəmiyyət kəsb edən dəyişiklik ilə müşayiət olunmur.

Saxlanma şəraiti

25° C-dən aşağı temperaturda, qaranlıq, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

İstehsalçı

“Hemofarm” MMC, Rusiya.
249030, Kaluqa vilayəti, Obninsk ş., Kiyevskoye şosse, ev 62.
Tel.: (48439) 90-500;
Faks: (48439) 90-525.

Əlavə məlumat

İradları qəbul edən təşkilat

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
AMLOTOP® (tabletlər)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo